Розробка сценарію формування річок Калюс, Караєць, Жван, Лядова

Автори: Кіндюк Б.В., Мельник С.В., Бірюков О.В.

Рік: 2006

Число: 01

Сторінки: 203-208

Анотація

Запропоновано сценарій формування чотирьох річок Подільської піднесеності Калюс, Караєць, Жван і Лядова, виявлені точки перехватів річок, дана їх кількісна оцінка і встановлені місця, де намічається подальший розвиток цих природних процесів.

Теги: перехоплення притоків; пліоценова сіть; Подільська піднесеність; тектонічні процеси

Список літератури

  1. Геренчук К.И. Тектонические закономерности в орографии и речной сети русской равнины. – Львов: Изд-во Львовск.       ун-та, 1960. –242 с.
  2. Куценко А.П. Морфотектоніка Хмельницької області. Вісник Львівського Ун-ту, серія географічна, вип.3, 1965, с.57 – 61.
  3. Цись П.М. Геоморфологія УРСР. – Львів: Вид. Львів. ун-ту, 1962. – 224 с.
  4. Гофштейн И.Д. Тектонические наблюдения на Золотой Липе. //Геологический сборник Львовского Геологического общества. №7-8. – 1961. С.173-182.
  5. Соколовский И.Л. Волков Н.Г. Методика поэтапного изучения Неотектоники. – К.. 1965. – 131с.
  6. Ковальчук И.Л. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. Львов, 1997. – 439 с.
  7. Хортон Р.Е. Эрозионное развитие рек и водосборных бассейнов. М. Изд. Иност. Лит. 1948 – 158с.
  8. Яцко И.Я. К вопросу об ископаемых реках западной Подолии//Труды геоморфологического института. – Вип. 9. – 1933. – С.51-61.
  9. Геренчук К.И. Об асимметрии речных долин подольского плато. // Известия всесоюзного географического общества. № 1. – 1950. С. 78-82.
Завантажити повний текст (PDF)