Результати чисельного моделювання внутрішньорічної мінливості характеристик гідрологічного режиму Куяльницького лиману

Автори: Тучковенко Ю.С., Кушнір Д.В.

Рік: 2016

Число: 17

Сторінки: 137-149

Анотація

Для вирішення задачі діагнозу та прогнозу просторово-часової мінливості гідрологічних характеристик Куяльницького лиману (рівня, солоності, температури води), які обумовлюють хімічні та біологічні процеси у ньому, і, таким чином, впливають на властивості рапи та лікувальних грязей, застосована нестаціонарна тривимірна чисельна гідротермодинамічна модель Delft3D-FLOW. Наведені в роботі результати адаптації до умов Куяльницького лиману та верифікації моделі свідчать про можливість її використання для дослідження особливостей і прогнозування просторово-часової мінливості гідрологічних характеристик Куяльницького лиману під впливом природних та антропогенних чинників, які формують його гідрологічний режим. Показана важлива роль врахування при моделюванні малих водотоків, які впадають в лиман, та точного завдання інтенсивності зливових атмосферних опадів. Визначено, що при штормових вітрах повздовжніх по відношенню до акваторії лиману напрямків, різниця відміток рівня води в північній та південній його частинах може досягати 0,35-0,4 м.

Теги: гідродинамічне моделювання; гідрологічний режим; Куяльницкий лиман

Список літератури

 1. Delft3D 4.01 Suite [Електронний ресурс]: (вихідний код та графічний інтерфейс користувача програмного пакету Delft3D) / Deltares systems // Спілка користувачів відкритого програмного забезпечення Delft3D. – 2016. – Режим доступу: http://oss.deltares.nl/web/delft3d/. – Назва з екрану (17.02.2016р).
 2. Delft3D-FLOW – Simulationofmulti-dimensionalhydrodynamicflowsandtransportphenomena, includingsediments [Електронний ресурс]: (посібник користувача гідродинамічної моделі Delft3D-FLOW) / Deltaressystems // Delft, TheNetherlands. – 2016. Режим доступу: http://oss.deltares.nl/documents/183920/185723/Delft3D-FLOW_User_Manual.pdf/. – Назва з екрану (17.02.2016 р).
 3. Розенгурт М.Ш. Гидрология и перспективы реконструкции природных ресурсов Одесских лиманов: монографія. – Киев: Наукова думка, 1974.– 224 с.
 4. Тимченко В.М. Эколого-гидрологические исследования водоемов Северо-Западного Причерноморья: монографія. – К.: Наук. думка, 1990. – 240 с.
 5. Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья: монография / Под ред. Ю.С. Тучковенко, Е.Д. Гопченко //Гопченко Е.Д. Оценка многолетних изменений составляющих водного баланса Куяльницкого лимана и рекомендации по сохранению его природных ресурсов /Е.Д. Гопченко, О.Н. Гриб. – Одесса: ТЭС, 2011. – С. 149-168.
 6. Капочкин Б.Б. К вопросу о состоянии Куяльницкого лимана /Б.Б. Капочкин, Ж.В. Исакова, М.И. Исаков //Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. – 2011. – №1 (2). – С. 118-136.
 7. АдобовскийВ.В. Особенности современного гидролого-гидрохимического режима Куяльницкого лимана и прогнозная оценка его составляющих в условиях возможного пополнения водоема морскими и пресными водами / В.В. Адобовский, Ю.И. Богатова //  Український гідрометеорологічний журнал. – 2013. – № 13 – С. 127-137.
 8. Эннан А.А. Причины и последствия деградации Куяльницкого лимана (Cеверо-западное Причерноморье, Украина) / А.А. Эннан, И.И. Шихалеев, Г.Н. Шихалеева, В.В. Адобовский, А.Н. Кирюшкина // Вісник ОНУ. Хімія. – – том 19, вип. 3(51). – С. 60-69.
 9. Оцінка можливого альтернативного наповнення Куяльницького лиману водами Чорного моря, річки Дністер й інших лиманів і водних об’єктів: Звіт з НДР заключний (наук. кер.: Ю.С. Тучковенко), ДР  № 0112U007605, Од. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2012. – С. 149-157 с.
 10. IvanovA., Tuchkovenko Yu.S. Applied mathematical water-quality modeling of shelf marine ecosystems. Sevastopol, Marine Hydrophysical Institute-Odessa State Environmental University, 2008, 295 p.
 11. Burchard, Baumert H. On the performance of a mixed layer model based on the k-ε turbulence closure. Journal of Geophysical Research (C5), 1995, no. 100, pp. 8523-8540.
 12. Millero Frank, Poisson Alain, Chen Chen Tung, BradshawAlvin L., Schleicher K. Background papers and supporting data on the International Equation of State of Seawater. Unesco technical papers in marine science, 38, 1980, Publ: 1981; 192 p.
 13. Gill Adrian E. Atmosphere-Ocean Dynamics. International Geophysics Series, Academic Press, 1982, vol.30. 680 p.
 14. Lane The heat balance of the North Sea. Tech. Rep. 8, Proudman Oceanographic Laboratory, 1989, pp. 243, 254.
 15. WuJin. The sea surface is aerodynamically rough even under light winds. Boundary layer Meteorology, 1994, no. 69, pp.149-58.
 16. ChowVen Te. Open-Channel Hydraulics. McGraw-Hill, New York, 1959, 680
 17. ОкубоА. Эмпирическая зависимость коэффициента горизонтальной диффузии в океане от масштаба явления / А. Окубо, Р.В. Озмидов // ФАО, 1970, т.VI, №5. – С. 534-536.
 18. SimonJ., Kent E.C., Taylor P.K. The Southampton Oceanography Centre (SOC) Ocean-Atmosphere Heat, Momentum and Freshwater Flux Atlas. Tech. rept. Southampton Oceanography Centre, 1999, 59 p.
 19. Гриб О.М. Історичні відомості про штучне поповнення Куяльницького лиману водами інших водойм //Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення». – Одеса: ОДЕКУ, 2014 р. – С. 61-63.
Завантажити повний текст (PDF)