Оцінка якості води у створі р. Інгулець – м. Снігурівка за гідрохімічними показниками

Автори: Шахман І.О., Лобода Н.С.

Рік: 2016

Число: 17

Сторінки: 123-136

Анотація

У статті наведені результати оцінки якості води за гідрохімічними показниками у створі р. Інгулець – м. Снігурівка за період спостереження 2001–2014 рр. на основі сучасних розрахункових методик. Установлено, що води за якісними показниками переважно “брудні”, “дуже брудні” або “катастрофічно брудні”. Виявлено тенденцію до покращення якості води через зменшення вмісту нафтопродуктів, починаючи з 2010 р. Екологічний стан річки охарактеризований як екологічний регрес.

Теги: гідрохімічні показники; екологічна оцінка якості води; зміни антропоген-ного навантаження; оцінка придатності вод для рибогосподарського використання

Список літератури

 1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Миколаївській області у 2012 році. – Миколаїв, 2013. – 204 с.
 2. Романенко В.Д. Актуальні гідроекологічні проблеми в контексті Європейської водної політики /В.Д. Романенко //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск “Гідрогеологія”. – 2005. – №3(26). – С. 378–381.
 3. Directive 2000/60/ES of the European Parlament of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy. Official journal the European Communities, 2000, L. 327. 72 p.
 4. Положення про державну систему моніторингу довкілля. [затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.98 №391] [Електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України: [сайт]. – Режим доступу:http://zakon0.rada.gov.ua /laws/show/391-98-п
 5. Емельянова В.П. Оценка качества поверхностных вод суши по гидрохимическим показателям /В.П. Емельянова, Г.Н. Данилова, Т.Х. Колесникова //Гидрохимические материалы. – 1983. – Т.LXXXVIII/ – С. 119–129.
 6. Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод /С.І. Сніжко – К.: Ніка-Центр, 2001. – 262 с.
 7. Гігієна та екологія /За ред. В.Г. Бардова. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 720 с.
 8. Оцінка якості природних вод: навчальний посібник /С.М. Юрасов, Т.А. Сафранов, А.В. Чугай. – Одеса: Екологія, 2012. – 168 с.
 9. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник /А.П. Голиков, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко – К.: Либідь, 1997. – 320 с.
 10. Морозов В.В. Формування якості зрошувальної води на Інгулецькому масиві /В.В Морозов, В.М. Нежлукченко, Є.Г. Волочнюк – Херсон: РВЦ ХДАУ “Колос”, 2004. – 228 с.
 11. Джерело зрошення – річка Інгулець. [Електронний ресурс] //Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи: [сайт]. – Режим доступу: http://www.ukios.mk.ua.
 12. Гідрологохімічна характеристика мінімального стоку річок басейну Дніпра /В.К. Хільчевський, І.М. Ромась, М.І. Ромась та ін. / За ред. В.К Хільчев-ського. – К.: Ніка-Центр, 2007. – 184 с.
 13. Шерстюк Н.П. Особливості гідрохімічних процесів у техногенних та природних водних об’єктах Кривбасу /Н.П. Шерстюк, В.К. Хільчевський – Дніпропетровськ: Тов. Акцент III, 2012. – 263 с.
 14. Перевозчиков І.М. Гідрохімічний режим та якість води річки Інгулець /І.М. Перевозчиков, В.М. Савицький //Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2013. – Т. 1(28). – C. 76–82.
 15. Харитонов М.М. Екологічна оцінка якості поверхневих вод басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області /М.М. Харитонов, Л.Б. Анісімова //Екологія і природокористування. – 2013. – Випуск 17. – C. 75–85.
 16. Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України / [С.М. Степаненко, А.М. Польовий, Н.С. Лобода та ін.]; за ред. С.М. Степаненка, А.М. Польового. – Одеса: “ТЕС”, 2015. – 520 с.
 17. Гопченко Є.Д. Оцінювання природних водних ресурсів Нижнього Подніпров’я за метеорологічними даними /Є.Д. Гопченко, Н.С. Лобода, І.О. Шахман //Міжвід. наук. зб. України. – Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2005. – Вип. 49. – С. 485–496.
 18. Лобода Н.С. Функції відклику водогосподарських систем Нижнього Подніпров’я на зрошення сільськогосподарських масивів водами Дніпра /Н.С. Лобода, І.О. Шахман //Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2006. – Вип. 3. – С. 175–181.
 19. Шахман І.О. Водні ресурси Нижнього Подніпров’я в умовах зрошувального землеробства /І.О. Шахман //Міжвід. наук. зб. України. – Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2008. – № 50. – С. 102–107.
 20. Юрасов С.М. Комплексна оцінка якості вод за різними методиками та шляхи її вдосконалення /С.М. Юрасов, С.О. Кур’янова, М.С. Юрасов //Український гідрометеорологічний журнал. – 2009. – №5. – С. 42–53.
 21. Шерстюк Н.П. Результати гідрохімічного районування Інгульця методом кластерного аналізу /Н.П. Шерстюк, О.Г. Байбуз, //Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2015. – Т. 3(38). – С. 60–68.
 22. Вилкул Ю.Г. Качество железорудного сырья подземной и открытой добычи как основа конкурентоспособности горнодобывающей промышленности Украины /Ю.Г. Вилкул, А.А. Азарян, В.А. Азарян, В.А. Колосов //Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2012. – №5 (277). – С. 1–4.
 23. ЮГОК: О комбинате [Електронний ресурс] //ПАО “Южный горнообогатительный комбинат”: [сайт]. Режим доступу: http://www ugok.info/.
 24. Экология: Основные проекты [Електронний ресурс] // ПАО “АрселорМиталл Кривой Рог”: [сайт]. Режим доступу: http://ukraine. arcelormittal.com/index.php.
Завантажити повний текст (PDF)