Можливості та проблеми рейтингової та кредитно-модульної систем оцінки знань студентів

Автори: Герасимов О.І.

Рік: 2008

Число: 03

Сторінки: 236-245

Анотація

Можливості та проблеми рейтингової та кредитно-модульної систем оцінки знань студентів
аналізуються з точки зору їх конвертації до національної чотирьохбальної шкали.
Висвітлюється роль, яку відіграють окремі параметри такі, наприклад, як нульовий рівень, у
вихідних можливостях систем. Запропонована дрібномасштабна шкала, яка дозволяє здійснити
взаємну конвертацію різних систем.

Список літератури

1.Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи / Укл. В.П. Бех, Ю.Л.
Маліновський: за ред. В.П. Андрущенка. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. –
221 с.
2.Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процесс: головні принципи
входження в європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ Вид-во «Політехніка» –
2003. – 200 с.
3.Нові технології навчання: Наук.-метод збірник. Вип. 17. – К.: ІЗМН, 1996. – 250 с.
4.Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу / За
ред. В.Г. Кремня. – Тернопіль: вид-во ТДПУ імені В. Гнатюка, 2004. – 147 с.
5.Педагогічна освіта України в стратегії Болонського процессу // Освіта України. –
2004. – № 13. – С.4.
6.Рейтинговая система оценки успеваемости студентов. Сб. науч. трудов. – К.:
УМКВО, 1992. – 275 с.
7.Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д. та ін. Болонський процес у фактах і
документах. – Тернопіль: вид-во ТДПУ імені В. Гнатюка, 2003. – 115 с.

Завантажити повний текст (PDF)