The efficiency and problems of rating-type and credit-modular systems for estimation of the level of knowledge in education area.

Authors: Gerasymov O.I.

Year: 2008

Issue: 03

Pages: 236-245

Abstract

The efficiency and problems of rating-type and credit-modular type systems of estimation of the students
knowledge are highlighted. The role of the systems characters like zeroth-level of estimation studies with respect
to output of the systems. The possibilities of the adaptation of ECTS to the national estimation standards have
been discussed.

Bibliography

1.Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи / Укл. В.П. Бех, Ю.Л.
Маліновський: за ред. В.П. Андрущенка. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. –
221 с.
2.Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процесс: головні принципи
входження в європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ Вид-во «Політехніка» –
2003. – 200 с.
3.Нові технології навчання: Наук.-метод збірник. Вип. 17. – К.: ІЗМН, 1996. – 250 с.
4.Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу / За
ред. В.Г. Кремня. – Тернопіль: вид-во ТДПУ імені В. Гнатюка, 2004. – 147 с.
5.Педагогічна освіта України в стратегії Болонського процессу // Освіта України. –
2004. – № 13. – С.4.
6.Рейтинговая система оценки успеваемости студентов. Сб. науч. трудов. – К.:
УМКВО, 1992. – 275 с.
7.Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д. та ін. Болонський процес у фактах і
документах. – Тернопіль: вид-во ТДПУ імені В. Гнатюка, 2003. – 115 с.

Download full text (PDF)