Особливості сучасного гідролого-гідрохімічного режиму Куяльніцького лиману і прогнозна оцінка його складових в умовах можливого поповнення водоймища морськими і прісними водами

Автори: Адобовський В.В., Богатова Ю.І.

Рік: 2013

Число: 13

Сторінки: 127-137

Анотація

На основі власних натурних вимірів і експериментальних даних проведений аналіз мінливості гидролого-гидрохимічного режиму Куяльніцького лиману за останніх 15 років. Зроблено висновок, що на сучасному етапі неможливо довгочасно стабілізувати водно-сольовий та гідрохімічний режим Куяльницького лиману при допомозі природних чинників. Поповнення лиману водою з зовнішніх джерел не приведе до докорінних змін його бальнеологічних властивостей і рекреаційного потенціалу.

Теги: гідролого-гідрохімічний режим; Куяльницкий лиман; море; пелоїди; прогноз; рапа

Список літератури

 1. Алмазов А.М. Гидрохимический очерк // Биология северо-западной части Черного мря. – К.: Наук. думка, 1967. – С. 32-43.
 2. Бурксєр Є.С. Солоні озера та лимани України (гідрохімічний нарис) // Тр. фіз.-мат. відділу Всіукр. АН – 1928. – Т. 8. – Вип. 1. – 341 с.
 3. Доценко С.А., Подплетная Н.Ф., Савин П.Т. Гидрологический режим и современное состояние нефтяного загрязнения моря у берегов Одессы // Вісн. Од. держ. екол. ун-ту. – 2009. – Вип. 7. – С. 210-216.
 4. Загоровский Н.А., Багдасарьянц А., Окул А.В. О колебаниях гидрологических и биологических свойств Одесских лиманов // Тр. Всеукр. ин-та курортологии и бальнеологии. –1933. – Вып. 2. – С. 37-44.
 5. Нікіпелова О.М. Результати моніторингу колоїдно-хімічних властивостей мулових сульфідних систем Куяльницького лиману та озера Чокрак // Пр. Од. політехн. ун-ту. – 2009 – Вип.1 (13). – С. 169-173.
 6. Ресурсы поверхностных вод СССР. Основные гидрологические характеристики. Украина и Молдавия – Т.6. – Вып. 1. – Л.: Гидрометеоиздат, 1965. – 444 с.
 7. Розенгурт М.Ш. Гидрология и перспективы реконструкции природных ресурсов Одесских лиманов. – К.: Наук. думка, 1974. – 224 с.
 8. Северо-западная часть Черного моря: биология и экология / Под ред. Ю.П.Зайцева, Б.Г.Александрова, Г.Г. Миничевой. – К.: Наук. думка. – 2006. – 701 с.
 9. Черное море. Гидрохимические условия и океанографические основы формирования биологической продуктивности // Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. – Т. IV. – Вып. 2. – Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1992. – 220 с.
 10. Шихалеева Г.Н., Редько Т.Д., Бабинец С.К., Каребин А.В., Гордеева Л.В. Изучение динамики содержания биогенных компонентов в акватории Куяльницкого // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2004. – № 48 – С. 313-321.
 11. Эннан А.А., Шихалеева Г.Н., Бабинец С.К., Мариняко Л.А., Чурсина О.Д., Сизо А.В., Гордеева Л.В. Особенности ионно-солевого состава воды Куяльницкого лимана // Вісн. Од. нац. ун-ту ім. І.І. Мечнікова. – 2006. – Т.11. – Вып. 2. – С.67-74.
 12. Эннан А.А., Шихалеева Т.Н., Адобовский В.В., Герасимюк В.П., Шихалеев И.И., Кирюшкина А.И. Деградация водной экосистемы Куяльницкого лимана и пути ее восстановления // Причерномор. екол. бюл. – 2012. – №1 (43) – Одесса. – С. 75-85.

 

Завантажити повний текст (PDF)