Універсальні сімейства розподілу Джонсона та їх використання для аналізу часових рядів швидкості приземного вітру

Автори: Г.П. Івус, Е.В. Агайар, А.Б. Семергей-Чумаченко, Л.М. Гурська

Рік: 2015

Число: 16

Сторінки: 59-66

Анотація

В останні десятиліття у зв’язку з бурхливим розвитком чисельних методів прогнозу погоди приділяється недостатня увага фізико-статистичним закономірностям. Проте кліматичні зміни та їх наслідки для різних галузей економіки вимагають інформації про імовірнісні характеристики метеорологічних величин і явищ, включаючи вітрові аномалії. У статті розглянуто досвід застосування розподілу Джонсона для вирівнювання часових рядів швидкості вітру біля поверхні землі на метеорологічній станції Одеса-порт в центральні місяці сезонів. Виявлено ряд закономірностей, які враховують не тільки сезонну і добову мінливість параметрів цього розподілу, а й вплив фізико-географічних умов розташування метеорологічної станції на формування режиму приземного вітру.

Теги: метод моментів; ряди швидкості вітру; сімейство розподілів Джонсона; статистичні параметри

Список літератури

 1. Агайар Э.В. Применение закона распределения Джонсона для выравнивания рядов скорости ветра у поверхности земли / Э.В. Агайар // Вісник ОДЕКУ. – 2013. – Вип. 16. – С. 83-89.
 2. Агайар Э.В. Оценка статистических характеристик ветрового режима в районе станций Южный-порт и Ильичёвск-порт / Э.В. Агайар // Український гідрометеорологічний журнал. – 2013. – № 12. – С. 150-156.
 3. Ауров В.В. Применение распределений Джонсона при вырав-нивании данных о состоянии атмосферы над западным районом о. Куба / В.В. Ауров, Г.П. Ивус, Сельсо Пасос Альберди, Фернандо Мединилья Наполес./ Метеорология, климатология и гидрология. – 1991. – Вып. 27. – С. 10–19.
 4. Богуславський Л.З. Методика построения аналитической модели закона распределения наночастиц углерода, полученных электроразрядным способом / Л.З. Богуславський, Н.С. Назарова, Л.Е. Овчинникова, С.С. Козырев, С.Б. Приходько // Вісник НТУ “ХПИ”. – 2012. – № 21. – С. 24-27.
 5. Борцова М.В. Метод моделирования негауссовых процессов на основе преобразований Джонсона / М.В. Борцова, А.В. Попов // Радіоелектронні і комп′ютерні системи. – Х.: Нац. АУ “ХАІ”, 2008. – № 4 (31). – С. 7-23.
 6. Буркатовская Ю.Б. Применение распределений Джонсона к задачам аэрокосмических изображений / Ю.Б. Буркатовская, Н.Г. Марков, А.С. Морозов, А.П. Серах // Изв. Томск. Политех. ун-та. – 2007. – Т. 311, № 5. – С. 76-80.
 7. Кендалл М.Дж., Стюарт А. Теория распределений : [монографія] / М.Дж. Кендалл, А. Стюарт // М.: Наука, 1986. – 588 c.
 8. Кобышева Н.В. Климатическая обработка метеорологической информации / Н.В. Кобышева, Г.Я. Наровлянский // Л.: Гидрометеоиздат, 1978. – 296 с.
 9. Кожевникова И.А. Вероятность превышения заданного уровня в колебаниях стока промышленного водоёма / И.А. Кожевникова, В.И. Швейкина // Тр. Всес. научн. конф. «Современные проблемы стохастической гидрологии регулирования стока». – М.: 2012. – С. 106-116.
 10. Константинова Е.И. Применение распределений Джонсона при статистическом контроле многопараметрического процесса / Е.И. Константинова // Тез. XIV Всерос. школы-коллоквиума по стохастич. методам и VIII Всерос. симпоз. промыш. матем., Ульяновск. – 2007. – С. 42.
 11. Приходько С.Б. Вибір аналітичної моделі закону розподілу часу напрацювання між відмовами пристроїв термінальної мережі / С.Б. Приходько, Л.М. Макарова // Наук. пр.: Комп′ютерні технології. – 2012. – Вип. 179. – Т. 191. – С. 42-45.
 12. Рогожников А.П. Обзор критериев показательности / А.П. Рогожников, Б.Ю. Лемешко // Мат. XI межд. конф. “Актуальные проблемы электронного приборостроения”, Новосибирск, 2012. – Т. 6.– С. 47-55.
 13. Сикан А.В. Методы статистической обработки гидрометеорологической информации: [учебник] / А.В. Сикан – СПб.: РГГ-МУ. – 2007. – 279 с.
 14. Шляева А.В. Исследование случайных входных воздействий для стохастических имитационных моделей дискретных систем: автореферат дис. канд. техн. наук / А.В. Шляева – М.: 2009. – 16 с.
 15. Шляева А.В. Использование ограниченных непрерывных распределений для построения моделей случайных входных данных при имитационном моделировании систем / А.В. Шляева, И.В. Рудаков // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана.– 2012. – С. 149-157.
 16. Хан Г. Статистические модели в инженерных задачах / Г. Хан, С. Шапиро // М.: Мир, 1969. – 396 с.
 17. Ходасевич Г.Б. Обработка экспериментальных данных на ЭВМ ч. I: Обработка одномерных данных: [учебное пособие] / Г.Б. Ходасевич. – СПб – 2002. – 82 с.
 18. Easterling D.R., G. Goodge, M.J. Menne, C.N. Williams, Jr.D. Levinson. A comparison of local and regional trends in surface and lower troposphere temperatures in western North Carolina. Earth Interact, 2005, vol. 9, pp 1-9.
 19. Johnson N.L. Bivariate distributions based on simple translations systems. Biom, 1949, vol. 36, 297 р.
 20. Johnson N.L. Tables to Facilitate Fittings SV Frequency Curves. Oxford Biometrica Trust., 1965, pp. 52-57.
 21. Hill J.D., Hill R., Holder R.L. Fitting Johnson curves by moments. Applied statistics, 1976, vol. 25, pp. 180-189.
 22. Кондратюк В.И. Об устранении неоднородности в рядах ветра / В.И. Кондратюк // Труды ГГО. – 1984. – Вып. 485. – С. 130-134.
Завантажити повний текст (PDF)