Оцінка якості вод р. Південний Буг в пункті м. Вінниця за показниками окиснюваності

Автори: М.В. Захарова

Рік: 2014

Число: 14

Сторінки: 163-171

Анотація

Стаття присвячена дослідженню якості вод р. Південний Буг в пункті м. Вінниця за показниками окиснюваності (біхроматна, перманганатна окиснюваність, кольоровість, вміст розчиненого кисню) та визначенню їх статистичних характеристик. Оцінка якості вод виконана на основі методики комплексної екологічної оцінки за еколого-санітарними критеріями. Використання кривих забезпеченості дозволило визначити різні рівні забезпеченості якості вод.

Теги: коефіцієнти варіації; криві забезпеченості; показники окиснюваності; якість води

Список літератури

  1. Хільчевський В.К., Осадчий В.І., Курило С.М. Основи гідрохімії: Підручник – К.: Ніка-Центр, 2012. – 312 с.
  2. Доповідь про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області (2012 рік) [Електронний ресурс]: (Регіональні доповіді про стан навколишнього природного середовища у 2012 році). – Вінниця: 2013. – 242 с. – Режим доступу до доповідей: http://www.menr.gov.ua/index.php/dopovidi/regionalni/1124-rehionalni-dopovidi-pro-stan-navkolyshnoho-pryrodnoho-seredovyshcha-u-2012-rotsi. – Назва з екрана.
  3. Доповідь про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області (2008 рік) [Електронний ресурс]: (Регіональні доповіді про стан навколишнього природного середовища у 2008 році). – Вінниця: 2009. – 143 с. – Режим доступу до доповідей: http://www.menr.gov.ua/index.php/dopovidi/regionalni/343-rehionalni-dopovidi-pro-stan-navkolyshnoho-pryrodnoho-seredovyshcha-u-2008-rotsi. – Назва з екрана.
  4. Бреховских В.Ф., Волкова З.В., Ломова Д.В. Об использовании кривых обеспеченности гидрохимических показателей при оценке качества вод Северной Двины // Метеорология и гидрология. – 2005. – №7. – С. 77-88.
  5. Бреховских В.Ф., Волкова З.В., Ломова Д.В. Оценка качества вод рек севера Европейской России по показателям окисляемости // Метеорология и гидрология. – 2009. – №5. – С. 86-98.
  6. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / В.Д. Романенко, В.М. Жукинський, О.П. Оксіюк, та ін. – К.: СИМВОЛ-Т, 1998. – 28 с.
  7. Пелешенко В.И., Ромась Н.И. Применение вероятностно-статистических методов для анализа гидрохимических данных: Учебное пособие. – Киев: Издательство Киевского университета, 1977. – 64 с.
  8. Осадча Н.М. Закономірності міграції гумусових речовин у поверхневих водах України: дис. …докт. геогр. наук. – Київ, 2011. – 620 с.
Завантажити повний текст (PDF)