Ґрунтово-рослинний покрив як показник забруднення атмосферного повітря важкими металами

Автори: Т.М. Алєксєєва

Рік: 2014

Число: 14

Сторінки: 16-22

Анотація

Проведені дослідження забруднення ґрунтово-рослинного покриву центральної частини м. Кременчук важкими металами (свинцем, міддю, залізом, марганцем, цинком), яке виникає під впливом забрудненого атмосферного повітря. Розглядається можливість використання результатів даних досліджень під час озеленення  міст з метою підвищення ефективності біологічного очищення атмосферного повітря.

Теги: атмосферне повітря; биоиндикация; важкі метали; ґрунтово-рослинний покрив

Список літератури

 1. Жовинский Э.Я., Кураева И.В. Геохимия тяжелых металлов в почвах Украины. ─ К.: Наукова думка , 2002. ─ 213 с.
 2. Экогеохимия городских ландшафтов / Ред. Н.С. Касимов. – М.: Издательство МГУ, 1995. – 336 с.
 3. Цирд М. Исследование состояния воздушного бассейна городов с помощью природных индикаторов // Автореф. дис. на соискание уч. степени канд. геогр. наук. – М.: МГУ им. М.В.Ломоносова, 1992. – 24 с.
 4. Сараненко І.І. Екологічні дослідження лісових біогеоценозів м. Кременчука. ─ Кременчук: Видавництво ПП Щербатих О.В., 2011. ─ 153 с.
 5. Добровольский В.В. Миграционные формы и миграция масс тяжелых металлов в биосфере. ─ К.: Наукова думка, 2006. ─ 140 с.
 6. Волкова Т.П., Попова Ю.С., Волкова К.В. Аналіз та оцінка впливу промислових підприємств на забруднення ґрунтів Донецької області. // Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів, т.2. ─ Донецьк: Видавництво Донецького НТУ, 2005. ─ С. 134-142.
 7. Лукаревская Т.В. Растения в условиях города. – Біологія: Издательство «Первое сентября». – 2007. − № 8. – С. 32-39.
 8. Луцишин О.Г., Шандра О.В., Палапа Н.В. Вплив техногенного забруднення на функціональний стан зелених зон Київського мегаполісу. // Захист довкілля від антропогенного навантаження. – Київ, 2008. ─ Вип. 17. ─ С. 76-87.
 9. Волощинська С.С. Біоіндикація стану забруднення довкілля важкими металами (на прикладі автомагістралі «Київ-Варшава») // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, Екологія. ─ Дніпропетровськ, 2008. ─ Вип. 16, т. 2. ─ С. 24-28.
 10. Королева Е.Г., Оливерусова Л.В. Экологические подходы к классификации городских территорий в природоохранных целях, Биоиндикация в городах и пригородных зонах. ─ Москва, 1993. ─ С. 11-14.
 11. Ерофеева Е.А., Наумова М.М. Взаимосвязь физиолого-морфологических показателей листовой пластинки березы повислой с содержанием в ней тяжелых металлов. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. − Нижний Новгород, 2010. − № 1. − С. 140−143.
 12. Копылова Л.В. Аккумуляция железа и марганца в листьях древесных растений в техногенных районах Забайкальского края. // Известия Самарского научного центра Российской Академии наук. – Самара, 2010. − № 13. – С. 18−24.
Завантажити повний текст (PDF)