Висотно-поясні закономірності біокліматичних ритмів у Вірменії та їх агроекологічна оцінка

Автори: Григорян А. Т.

Рік: 2017

Число: 20

Сторінки: 79-84

Анотація

У роботі використані дані багаторічних моніторингових спостережень, проведених на 60 метеостанціях, розташованих на висоті 450-3200 м над рівнем моря. Представлені результати дослідження часу настання, тривалості і просторової мінливості біоклиматичних ритмів основних екотипів сільськогосподарських культур в умовах висотної поясності Республіки Вірменія. Встановлено, що вертикальні градієнти середніх термінів настання основних фаз розвитку озимої пшениці, картоплі, винограду і пасіння худоби в зоні високогірних пасовищ коливаються в межах 3-5 днів / 100 м. Оцінені агроекологічні умови проходження біокліматичних ритмів по висотних поясах. Виявлено висотно-поясні закономірності і складені графіки кореляційної залежності термінів настання біокліматичних ритмів від абсолютної висоти, а також вказано шляхи оптимізації тепло-вологозабезпеченості і продуктивності зазначених сільгоспкультур. Розраховані ймовірності пошкодження врожаю від посухи, заморозків в різні періоди вегетації. Встановлено агрокліматичні параметри критичних періодів зростання і розвитку досліджуваних сільгоспкультур по висотних поясах, облік яких дає можливість забезпечувати отримання стійких і високих врожаїв. Виявлено, що верхньою межею отримання двох врожаїв на рік після збирання ранніх ярих зернових, овочевих, картоплі є 1400 м над рівнем моря – в посушливих і 1200 м – у вологих районах республіки. Пропонується розробити природний конвеєр отримання свіжих овочів, картоплі, кукурудзи, плодів, молочних і інших продуктів, використовуючи вертикальну поясність термінів дозрівання врожаїв і пасіння худоби в зоні літніх пастбищ.

Теги: біокліматичні ритми; вертикальні градієнти; виноград; гірські кормові угіддя; другий урожай; зелений конвеєр; картопля; озима пшениця; просторово-часові закономірності; сільськогоспо-дарські культури

Список літератури

  1. Мкртчян Р. С., Арустамян Ш. А., Хачатрян Л. А. Агрометеорологические условия формирования урожая озимой пшеницы и методика его прогноза в АрмССР. М., 1984. 154 с.
  2. Реймерс Н. Ф. Природопользование: словарь-справочник. М.: Изд-во Мысль, 1990. 638 с.
  3. Система ведения сельского хозяйства Армении / ответ. ред. Мелконян М. С. Ереван: Изд-во Айастан, 1988. 695 с.
  4. Шнелле Ф. Фенология растений. Л., 1961. 259 с.
  5. Щеголева С. В., Тавровский В. А. Фенологические наблюдения, организация и обработка. Л.: Наука, 1982. 220 с.
  6. Агроклиматические ресурсы АрмССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1976. 388 с.
  7. Грингоф И. Г., Клещенко А. Д. Основы сельскохозяйственной метеорологии. Т. 1: учебник для вузов. Обнинск, 2011. 806 с.
  8. Мкртчян Р. С., Арустамян Ш. А. Оптимальные сроки сева озимой пшеницы в АрмССР // Изд-во с/х наук МСХ АрмССР. 1973. № 7. С. 29-37.
  9. Арутюнян А. Ф., Мкртчян Р. С. Принципы оценки климатического потенциала развития и специализации виноградарства в горных районах Армении. // Виноградарство и виноделие. Изд-во PF. 2002. № 1. C. 34-37.
Завантажити повний текст (PDF)