Результати чисельного моделювання внутрішньорічної мінливості гідрологічних характеристик Куяльницького лиману за різних обсягів стоку річки Великий Куяльник

Автори: Тучковенко Ю. С., Кушнір Д. В., Лобода Н. С.

Рік: 2017

Число: 20

Сторінки: 105-119

Анотація

За результатами розрахунків з використанням прогностичної тривимірної гідротермодинамічної моделі Delft3D-FLOW отримані оцінки змін внутрішньорічної просторовочасової мінливості гідрологічних характеристик Куяльницького лиману за різних обсягів надходження до нього стоку річки Великий Куяльник. Моделювались варіанти збільшення надходження стоку річки до 25% та 75% від обсягів щомісячного природного стоку річки за умов 2015 року, а також для різних за водністю типових років сучасного кліматичного періоду XXI ст. (1990-2030 рр.), визначених за найбільш виправданим для регіону Куяльницького лиману кліматичним сценарієм з бази даних ЕNSEMBLES, який відповідає глобальному сценарію A1B, розрахованому за моделлю MPI-REMO. При моделюванні використовувались щомісячні значення природного стоку р. В. Куяльник, розраховані із використан-ням моделі «клімат-стік». Встановлено, що провадження водного менеджменту на водозборі річки Великий Куяльник, реалізація різних інженерно-технічних заходів, спрямованих на збільшення стоку річки в Куяльницький лиман, будуть суттєво впливати на його гідроекологічний режим лише у разі забезпечення надходження до лиману не менш 75% від обсягів природного стоку річки. Збільшення природного стоку річки В. Куяльник не здатне самостійно забезпечити стабілізацію гідроекологічного режиму Куяльницького лиману без періодичного поповнення його морською водою Одеської затоки. За відсутності поповнення лиману морськими водами та стоком інших малих водотоків, які впадають в лиман, збільшення стоку р. В. Куяльник навіть до 75 % від обсягів природного стоку може забезпечи-ти стабілізацію річного циклу мінливості рівня та солоності води в лимані лише в багатоводні роки.

Теги: гідродинамічне моделювання; гідрологічний режим; Куяльницкий лиман; Куяльницкий лиман; річковий стік; Чорне море

Список літератури

 1. Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: монографія / за ред. Н. С. Лободи, Є. Д. Гопченка; Од. держ. еколог. ун-т. Одеса: ТЕС, 2016. 332 с.
 2. Deltares, 2016. Delft3D 4.01 Suite. Available through: Delft3D Open Source Community <http://oss.deltares.nl/web/delft3d/ >. [Accessed 17 February 2016].
 3. Deltares, 2014. Delft3D-FLOW – Simulation of multi-dimensional hydrodynamic flows and transport phenomena, including sediments, User Manual, Hydro-Morphodynamics, Version 3.15.34158. [pdf] Delft, The Netherlands: Deltares systems. Available at: <http://oss.deltares.nl/documents/183920/185723/Delft3D-FLOW_User_Manual.pdf>. [Accessed 17 February 2016].
 4. Тучковенко Ю. С., Кушнір Д. В. Результати чисельного моделювання внутрішньорічної мінливості характеристик гідрологічного режиму Куяльницького лиману // Укр. гідрометеорол. ж. 2016. № 17. С. 137 – 149. URL: http://uhmj.odeku.edu.ua/uk/category/2016-uk/17-uk.
 5. Розенгурт М. Ш. Гидрология и перспективы реконструкции природных ресурсов Одесских лиманов: моно-графия. Киев: Наукова думка, 1974. 224 с.
 6. Тимченко В. М. Эколого-гидрологические исследования водоемов Северо-Западного Причерноморья: монографія / Ин-т гидробиологии АН УССР. Киев: Наукова думка, 1990. 240 с.
 7. Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья: монография / под ред. Ю. С. Тучковенко, Е. Д. Гопченко; Од. гос. экол. ун-т. Одесса: ТЕС, 2012. С. 149-168.
 8. Burchard H., Baumert H. On the performance of a mixed layer model based on the k-ε turbulence closure. Journal of Geophysical Research (C5), 1995, no. 100, pp. 8523-8540.
 9. Millero Frank J., Poisson Alain, Chen Chen Tung, Bradshaw Alvin L., Schleicher K. Background papers and supporting data on the International Equation of State of Seawater. Unesco technical papers in marine science, 38, 1980, Publ: 1981; 192 p.
 10. Gill Adrian E. Atmosphere-Ocean Dynamics. International Geophysics Series. Academic Press, 1982, vol.30. 680 p.
 11. Lane A. The heat balance of the North Sea. Tech. Rep. 8, Proudman Oceanographic Laboratory, 1989, pp. 243, 254.
 12. Панин Г. Н., Брезгунов В. С. О влиянии солености воды на ее испарение // Известия РАН. Физика атмосферы и океан. 2007. Том 43. № 5. С. 718-720.
 13. Wörner V., Hesse C., Stefanova A., Krysanova V. Evalua-tion of climate scenarios for the lagoons. Potsdam Institute for Climate Impact Research, 2012. 40 p.
 14. ENSEMBLES Project. Available through: <http//ensemblesrt3.dmi.dk/>. [Accessed 27 March 2016].
Завантажити повний текст (PDF)