Вплив тривалого донорського зрошування на якість підземних вод у Південно-степовій зоні України (на прикладі р. Барабой, Одеська область)

Автори: Яров Я.С., Лобода Н.С.

Рік: 2018

Число: 21

Сторінки: 60-74

Анотація

У роботі представлені результати натурних досліджень хімічного складу та якості підземних вод (ґрунтових та артезіанських) в басейні річки Барабой, з 1967 року відбувається зрошування сільськогосподарських масивів за рахунок вод річки Дністер. Ці води подаються в мережу водосховищ і каналів Нижньодністровської зрошувальної системи. Фільтраційні втрати вод зі зрошувальних масивів і водогінно-каналізаційних мереж населених пунктів поповнюють запаси підземних (ґрунтових) вод, збільшуючи потрапляння в них розчинених речовин з товщ осадових гірських порід, що призводить до зростання концентрацій окремих інгредієнтів хімічного складу поверхневих і підземних вод в басейні р. Барабой. Показано, що ґрунтові води збагачені сполуками азоту, містять також високі концентрації хлоридів, сульфатів, кальцію та магнію. Мінералізація, токсичність та ступінь забруднення підземних вод зростають по довжині р. Барабой. Ґрунтові води, які потрапляють в русло р. Барабой, за своїм хімічним складом не задовольняють рибогосподарським вимогам, погіршуючи якість вод у водоймах, де ведеться рибництво. Артезіанські води, які використовуються для господарсько-питного водопостачання, визнані «посередньо, обмежено придатними, небажаної якості» по вмісту магнію. Окрім того, після 50 річної експлуатації у артезіанських водах знайдені сполуки азоту і фосфору, які у 60-ті роки минулого сторіччя не виявлялися. Зроблений висновок про негативний вплив тривалого донорського зрошування на якість підзем-них вод і необхідність додаткової обробки води артезіанських водоносних горизонтів сарматського ярусу, які використовуються для централізованого водопостачання.

Теги: донорське зрошування; підземні води; показники якості води; ступінь забруднення; фильтрация; фильтрация

Список літератури

 1. Гопченко Е. Д., Лобода Н. С. Водные ресурсы северо-западного Причерноморья (в естественных и нарушенных хозяйственной деятельностью условиях). Киев : КНТ, 2005. 188 с.
 2. Орошение на Одесщине. Почвенно-экологические аспекты / И. Н. Гоголев, Р. А. Байер, А. Г. Кулибабин и др.; ред.: И. Н. Гоголев, В. Г. Друзьяк. Одесса: Ред. изд. отдел, 1992. 436 с.
 3. Природа Одесской области. Ресурсы, их рациональное использование и охрана / под. ред. Г. И. Швебса. Киев: Вища школа, 1979. 144 с.
 4. Яров Я. С., Лобода Н. С. Шляхи вирішення задач оцінки гідроекологічного стану малих водотоків північно-західного Причорномор’я (на прикладі р. Барабой). Тези доповідей Першого Всеукраїнського гідрометеорологічного з’їзду, 22-23.03.2017. Одеса: ТЕС, 2016. С. 185-187.
 5. Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озер и расчеты основных характеристик их режима. Вып. 1. Западная Украина и Молдавия / под ред. М. С. Каганера. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978. 498 с.
 6. Паспорт реки Барабой / Гос. комит. водн. хоз. Украины. Одесса, 1992. 180 с.
 7. Пилипенко Ю. В. Екологія малих водосховищ степу України: монографія. Херсон: Олди-плюс, 2007. 303 с.
 8. Лозовицький П. С. Водні та хімічні меліорації ґрунтів : навчальний посібник. Київ : Видавничо-поліграфічний центр. Київського ун-ту, 2010. 276 с.
 9. Шевченко Т. О., Приходько В. Ю. Оцінка придатності для зрошення води зі штучних водосховищ півдня Одеської області. Еколого-правові та економічні аспекти екологічної безпеки регіонів : зб. матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 2015. С. 94-96.
 10. Гидрохимическое картирование с применением вероятностно-статистических методов / под ред. В. И. Пеляшенко. Киев: Вища школа. Головное издательство, 1979. 100 с.
 11. Актуальні проблеми гідрометеорології та охорони навколишнього середовища. Звіт про НДР (заключний). ДР № 0010U008225 /наук. керів. Ю. С. Тучковенко; Од. держ. екол. ун-т. Одеса, 2012. 295 с.
 12. Математичне моделювання гідроекологічного стану водних об’єктів України. Звіт про НДР (заключний). ДР № 0104U004024 / наук. керів. Н. С. Лобода; Од. держ. екол. ун-т. Одеса, 2011. 184 с.
 13. Гідроекологічний стан річок та водойм України в умовах антропогенного впливу. Звіт про НДР (заключний). ДР № 0113U007992 / наук. керів. Н. С. Лобода; Од. держ. екол. ун-т. Одеса, 2017. 340 с.
 14. Яров Я. С. Гідрохімічний режим та екологічний стан річки Барабой. Український гідрометеорологічний журнал. 2010. № 7. С. 200- 210.
 15. Захарова М. В., Яров Я. С. Залежності між гідрохімічними показниками води у річці Барабой з використанням кореляційного аналізу. Вісник Одеського державного екологічного університету. 2012. Вип 13. C. 165-170.
 16. Даус М. Є., Яров Я. С. Особливості гідрохімічного режиму річки Барабой. Український гідрометеорологічний журнал. 2012. № 10. С. 143-152.
 17. Яров Я. С. Екологічна оцінка якості води річки Барабой за відповідними категоріями. Український гідрометеорологічний журнал. 2012. № 10. С. 195-206.
 18. Осадчий В. С., Блажко А. П. Екологічне оцінювання стану поверхневих вод в басейні р. Барабой. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. 2016. Вип. 64. С. 171-177.
 19. Кулибабин А. Г. Экономический анализ современных проектов оптимизации водоподачи и водораспределения в орошении. Одесса: Консалтинг, 1997. 97 с.
 20. Порохова І. В., Яров Я. С. Якість вод Барабойського водосховища за даними спеціальних спостережень. Матеріали XVІ наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ. Одеса : ТЕС, 2017. С. 80-81.
 21. Холостенко В. П., Яров Я. С. Якість вод Санжейського водосховища за даними спеціальних спостережень. Матеріали XVІ наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ. Одеса : ТЕС, 2017. С. 81-82.
 22. Таранюк О. С., Яров Я. С. Оцінка впливу Санжейського водосховища на якість вод річки Барабой. Матеріали XVІ наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ. Одеса : ТЕС, 2017. С. 82-84.
 23. Сніжко С. І. Оцінка та прогнозування якості природних вод. Київ: Ніка центр, 2001. 264 с.
 24. Паламарчук М. М., Закорчевна Н. Б. Водний фонд України. Київ : Ніка-Центр, 2001. 392 с.
 25. Коригування правил експлуатації водосховища комплексного призначення. Водогосподарський паспорт і правила експлуатації Барабойського водосховища в Біляївському районі Одеської області / РНЦВП «Фобіус». Одеса, 2010. 76 с.
 26. Правила эксплуатации Санжейского водохранилища. (Корректировка 2011) / Государственный комитет Украины по водному хозяйству; Государственный проектно–изыскательский институт «Укрюжгипроводхоз». Одесса, 2011. 66 с.
 27. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / за ред. В. Д. Романенка. Київ, 2006. 435 с.
 28. Набиванець Б. Й., Осадчий В. І., Осадча Н. М., Набиванець Ю. Б. Аналітична хімія поверхневих вод. Київ: Наукова думка, 2007. 457 с.
 29. ДсанПіН 2.2.4-171-10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. Київ: Міністерство юстиції України, 2010. 36 с.
 30. ДСТУ 4808:2007. Джерела централізованого водопостачання. «Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання». Київ: Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, 2007. 36 с.
 31. Паспорт артезианской скважины №2097 / ГГП «Причерноморгеология». Одесса, 1965. 8 с.
 32. Романенко В. Д. Основы гидроэкологии: учебник для студентов высших учебных заведений. Киев: Генеза, 2004. 664 с.
Завантажити повний текст (PDF)