Оцінка впливу зрошування за рахунок річки–донора (Дністра) на характеристики річного стоку річки Барабой

Автори: Лобода Н.С., Яров Я.С.

Рік: 2018

Число: 21

Сторінки: 42-49

Анотація

У статті виконана оцінка характеристик річного стоку невивченої з гідрологічної точки зору річки Барабой (Одеська область) у природних та порушених водогосподарською діяльністю умовах на базі моделі «клімат-стік».
Основними чинниками антропогенного впливу на гідрологічний режим річки Барабой є велика кількість штучних водойм та інтенсивне зрошування сільськогосподарських масивів водами річки Дністер. Надані оцінки змін природного стоку річки Барабой в умовах наявності штучних водойм та зрошування за рахунок річки-донора (Дністра). Показано, що за природних умов формування стоку річка мала б пересихати у маловодні та дуже маловодні роки. Додаткове випаровування з поверхні штучних водойм сприяє зменшенню величин річного стоку. В результаті використання моделі «клімат-стік» установлено, що зворотні води, які надходять до русла річки із сільськогосподарських земель, зрошуваних за рахунок вод річки-донора (Дністра), здатні суттєво збільшити фактичний стік річки Барабой у гирловій області (на 10-30 % за багаторічний період в залежності від масштабів водогосподарських перетворень). Доведено, що приплив зворотних вод при різних реальних площах зрошування перекриває втрати стоку на додаткове випаровування з поверхні штучних водойм. Донорське зрошування забезпечує стабільні величини річкового стоку у маловодні та дуже маловодні роки. Недоліком донорського зрошування є виникнення ефекту підтоплення земель. Модель «клімат-стік» дозволяє виконувати оптимізацію водогосподарських перетворень, забезпечуючи найбільш ефективне використання сільськогосподарських земель в залежності від масштабів зрошування, їх розташування в межах водозбору, вибору основних сільськогосподарських культур, які потребують зрошування.

Теги: донорське зрошування; зворотні води; модель «клімат-стік»; характеристики природного та побутового річного стоку; штучні водойми

Список літератури

 1. Швебс Г. І., Ігошин М. І. Каталог річок і водойм України : навч.-довідков. посіб. Одеса: Астропринт, 2003. 390 с.
 2. Природа Одесской области. Ресурсы, их рациональное использование и охрана / под. ред. Г. И. Швебса. Киев: Вища школа, 1979. 144 с.
 3. Одеський регіон: передумови формування, структура та територіальна організація господарства: навч. посіб. / за ред. О. Г. Топчієва. Одеса: Астропрінт, 2012. 336 с.
 4. Loboda, N., Bozhok, Yu. (2015). Impact of Climate Change on Water Resources of North-Western Black Sea Region. International Journal of Research in Earth and Envioronmental Sciences, 02(9), 1-6.
 5. Лобода Н. С. Расчеты и обобщения характеристик годового стока рек Украины в условиях антропогенного влияния: моногр. Одесса: Экология, 2005. 208 с.
 6. Онуфриенко Л. Г., Волошин И. И. Определение годового стока рек Украины и Молдовы. Труды УкрНИИ Госкомгидромета. 1986. Вып. 217. С. 3-20.
 7. Справочник по водным ресурсам / под ред. Б. И. Стрельца. Киев: Урожай, 1987. 304 с.
 8. Шерешевский А. И., Вишневский П. Ф. Норма и изменчивость годового стока рек Украины. Гидробиологический журнал. 1997. Т. 3. С. 81-91.
 9. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик / под. ред. А.В. Рождественского, А.Г. Лобанова. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1984. 447 с.
 10. Паспорт реки Барабой / Госкомводхоз Украины. Одесса, 1992. 180 с.
 11. Коригування правил експлуатації водосховища комплексного призначення. Водогосподарський паспорт і правила експлуатації Барабойського водосховища в Біляївському районі Одеської області / РНЦВП «Фобіус». Одеса, 2010. 76 с.
 12. Правила эксплуатации Санжейского водохранилища. (Корректировка 2011) / Государственный комитет Украины по водному хозяйству; Государственный проектно-изыскательский институт «Укрюжгипроводхоз». Одесса, 2011. 66 с.
 13. Паламарчук М. М., Закорчевна Н. Б. Водний фонд України. Київ: Ніка-Центр, 2001. 392 с.
 14. Кулибабин А. Г. Экономический анализ современных проектов оптимизации водоподачи и водораспределения в орошении. Одесса: Консалтинг, 1997. 97 с.
 15. Гопченко Е. Д., Лобода Н. С. Водные ресурсы северо-западного Причерноморья (в естественных и нарушенных хозяйственной деятельностью условиях): моногр. Киев: КНТ, 2005. 188 с.
 16. Лобода Н. С., Гопченко Є. Д. Стохастичні моделі у гідрологічних розрахунках: навч. посіб. Одеса: Екологія, 2006. 200 с.
 17. Лобода Н. С. Системный подход и функции отклика гидрологической системы на антропогенне воздействия при математическом моделировании бытового стока. Метеорологія, кліматологія та гідрологія. 2004. Вип. 48. С. 416-424.
 18. Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману: кол. моногр. / за ред. Ю. С. Тучковенка, Н. С. Лободи. Одеса: ТЕС, 2014. 276 с.
 19. Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: моногр. / за ред. Н. С. Лободи, Є. Д. Гопченка. Одеса: ТЕС, 2016. 332 с.
 20. CPD.01.05-2012. Определение гидрологических характеристик для условий республики Молдова. / Министерство строительного и регионального развития республики Молдова. Кишинев, 2012. 180 c.
 21. ДБН В.2.4. Визначення розрахункових гідрологічних характеристик / Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК). Київ, 2014. 137 с.
Завантажити повний текст (PDF)