Одеський науковий кластер океанографічних досліджень: сучасний стан та перспективи

Автори: Тучковенко Ю.С., Александров Б.Г., Андріанова О.Р., Голодов М.Ф., Коморін В.М., Матигін О.С., Мінічева Г.Г., Попов Ю.І.

Рік: 2017

Число: 19

Сторінки: 106-119

Анотація

Представлений огляд сучасного стану та перспектив розвитку океанографічних досліджень, які виконуються у спеціалізованих установах − складових Одеського наукового кластеру: Українському науковому центрі екології моря, Інституті морської біології НАН України, філії Одеський район Держгідрографії, Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, Одеському державному екологічному університеті, Відділенні гідроакустики Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України. Зроблений висновок, що після втрати Україною Кримського наукового океанографічного кластеру, Одеський кластер залишився єдиним в Україні центром, структурні одинці якого мають практичний досвід морських досліджень, науковий потенціал, наукові та науково-методичні розробки, інфраструктуру для реалізації завдань Морської доктрини України на період до 2035 року у питаннях пов’язаних з океанографічним забезпеченням морегосподарської діяльності, сталого розвитку України як морської держави.

Теги: науковий кластер; научный кластер; научный кластер; Одеса; Одесса; Одесса; океанография; океанография; перспективи; перспективы; перспективы; современное состояние; современное состояние; сучасний стан

Список літератури

 1. Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1307 http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1307-2009-%D0%BF (дата звернення 22.05.2017)
 2. Alexandrov B., Arashkevich E., Gubanova A., Korshenko A. Black Sea monitoring guidelines: Mesozooplankton. Secretariat of commission on protection of the Black Sea against pollution. Istanbul, 2015. 31 p. http://emblasproject.org/wp-content/uploads/2013/12/ Manual_mesozooplankton_EMBLAS_ann.pdf
 3. Kurilov A. Black Sea monitoring guidelines: Microzooplank-ton. Secretariat of commission on protection of the Black Sea against pollution. Istanbul, 2015. 31 p. http://emblasproject.org/wp-content/uploads/2013/12/ Man-ual_microzooplankton_EMBLAS_ann.pdf
 4. Minicheva G., Afanasyev D., Kurakin A. Black Sea monitor-ing guidelines: Macrophytobenthos. Secretariat of commis-sion on protection of the Black Sea against pollution. Istanbul, 2015. 76 p. http://emblasproject.org/wp-content/uploads/2013/12/Manual_macrophytes_EMBLAS_ ann.pdf
 5. Alexandrov B., Minicheva G., Zaitsev Ya. Black Sea network of marine protected areas: European approaches and adapta-tion to expansion and monitoring in Ukraine. Management of Marine Protected Areas: A Network Perspective, 2017, pp. 227 − 246. (Eds: P. Goriup. John Wiley & Sons Ltd)
 6. Про гідрометеорологічну діяльність. Закон України від 18 лютого 1999 р. № 443-XIV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 16, ст. 95. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/443-14 (дата звернен-ня 22.05.2017).
 7. Чернышев М. П. Краткая история развития гидрометео-рологических наблюдений и исследований на Черном и Азовском морях. Севастополь: Препринт, 1966. 152 с.
 8. Тучковенко Ю. С., Сахненко О. И. Моделирование трансформации ветровых волн в прибрежной зоне моря при различных вариантах реконструкции волнолома // Український гідрометеорологічний журнал. 2007. № 2. С. 175-185. http://uhmj.odeku.edu.ua/uk/category/ 2007-uk/02-uk/
 9. Тучковенко Ю. С., Сахненко О. И. Комплексное модели-рование динамики вод в прибрежной зоне моря при раз-личных ветро-волновых условиях // Український гідрометеорологічний журнал. 2008. № 3. С. 202-212. http://uhmj.odeku.edu.ua/uk/category/2008-uk/03-uk
 10. Тучковенко Ю. С. Математическая модель для расчета ветровых течений в Одесском регионе северо – западной части Черного моря // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. 2002. № 45. С. 107-117.
 11. Иванов В. А., Тучковенко Ю. С. Прикладное математи-ческое моделирование качества вод шельфовых мор-ских экосистем: монография / Морской гидроф. ин-т НАН Украины; Одесский гос. экол. ун-т. Севастополь: МГИ НАН Украины, 2006. 368 с.
 12. Тучковенко Ю. С., Иванов В. А., Сапко О. Ю. Оценка влияния береговых антропогенных источников на каче-ство вод Одесского района северо-западной части Чер-ного моря: монография / Морской гидроф. ин-т НАН Украины; Одесский гос. экол. ун-т. Севастополь: НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 2011. 169 с.
 13. Тучковенко Ю. С., Илюшин В. Я., Коморин В. Н. Моде-лирование транспорта наносов в Керченском проливе // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. 2005. № 49. С. 446-459.
 14. Тучковенко Ю. С., Кушнир Д. В. Результаты адаптации модели DELFT3D-FLOW к условиям Тилигульского лимана // Вісник Одеського державного екологічного університету. 2014, Вип. 18. C. 164-174. http://bulletin.odeku.edu.ua/uk/category/2014-uk/18-uk/
 15. Тучковенко Ю. С., Кушнір Д. В., Лобода Н. С. Оценка влияния условий водообмена с морем на изменчи-вость уровня и солености воды в Тилигульском лимане // Український гідрометеорологічний журнал. 2015. № 16. С. 232-241. http://uhmj.odeku.edu.ua/ uk/category/2015-uk/16-uk/
 16. Кушнір Д. В., Тучковенко Ю. С. Результаты моделирова-ния заносимости реконструируемого соединительного канала «Тилигульский лиман-Черное море» // Сучасний стан та якість навколишнього середовища окремих регіонів: матеріали міжн. наук. конф. молодих вчених (м. Одеса, 1-3 червня 2016 р.). Одеса: ТЕС, 2016. С. 124-128.
 17. Суховій В. Ф., Рубан І. Г. Структура Антарктичної Кру-гової течії у протоці Дрейка та її міжрічна мінливість // Вісник Одеського державного екологічного універси-тету. 2009. № 7. C. 203-209. http://bulletin. odeku.edu.ua/uk/category/2009-uk/07-uk/
 18. Тучковенко Ю. С. Розробка складових національної системи морських прогнозів України // Перший Всеукр. гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю: тези доповідей (Одеса, 22-23 березня 2017 р.). Одеса: ТЕС, 2017. С. 310-311.
Завантажити повний текст (PDF)