Короткий огляд метеорологічних досліджень в кінці XX – початку XXI століття в Україні

Автори: Івус Г.П., Мартазінова В.Ф.

Рік: 2017

Число: 19

Сторінки: 19-25

Анотація

В статті зроблено огляд метеорологічних досліджень в Україні наприкінці XX – на початку XXI століття. Науково-дослідні роботи в галузі метеорології в основному виконуються вченими УкрГМІ ДСНС та НАН України, ОДЕКУ та КНУ імені Т. Шевченка.

В УкрГМІ створені наукові школи видатними вченими в сфері метеорології, в дослідах яких були розвинуті нові теорії, методи, моделі в області прогнозу погоди й небезпечних стихійних явищ на території України, радіаційного балансу, агрометеорології, дослідження клімату України, числові моделювання фізики хмар та активних впливів, чисельні методи аналізу і прогнозу природних та техногенних процесів в атмосфері.

В ОДЕКУ роботи стосуються дослідження умов утворення та прогнозування небезпечних явищ, діагнозу та прогнозу мезомасштабної атмосферної циркуляції, виявлення нелінійної взаємодії між головними глобальними структурами, встановлення особливостей циркуляційних процесів у високих широтах південної півкулі, системні дослідження в області чисельного моделювання фізики та динаміки атмосферних процесів за програмами Enviro-HIRLAM i HARMONIE.

Науковці КНУ імені Т. Шевченка вивчають зміни загального вмісту озону в атмосфері антарктичного регіону та середніх широт північної півкулі. В КНУ виконуються роботи по аналізу стану кліматичних параметрів та зміни сучасного клімату України.

Теги: атмосферна циркуляція; атмосферная циркуляция; атмосферная циркуляция; метеорологические исследования; метеорологические исследования; метеорологічні дослідження; моделирование; моделирование; моделювання; небезпечні явища; обзор; обзор; огляд; опасные явления; опасные явления; плаваючий аналог; плавающий аналог; плавающий аналог; прогнозирование; прогнозирование; прогнозування

Список літератури

 1. Івус Г. П. Умови утворення та прогноз слабкого вітру біля поверхні землі та інверсій температури в районі Одеси: навч. посібник. К.: НМК з метеорології Міносвіти України, 1998. 112 с.
 2. Івус Г. П. Спеціалізовані прогнози погоди: підручник. Одеса: ТЕС, 2012. 407 с.
 3. Ивус Г. П., Ефимов В. А. Физика антициклогенеза: монографія. К.: КНТ, 2005. 208 с.
 4. Иванов С. В., Ивус Г. П., Паламарчук Ю. О. Численное моделирование конвективной ячейки за холодным фронтом: потоки тепла и влаги // Український гідрометеорологічний журнал. 2010. № 6. С. 120-129.
 5. Иванов С. В., Ивус Г. П., Пишняк Д. В. Численное моделирование мезомасштабных особенностей атмосферы в зоне холодного фронта // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. 2010. Вип. 51. С. 4-14.
 6. Grushevsky O., Ivus G. , Ivanov S. Upon the role of Kelvin waves in formation of blocking events over the Easten Europe. European Geosciencs Union, General Assembly. Vienna, Austria, 2007, vol. 9, p. 05902.
 7. Ivus G. P., Zubkovych S. O., Khomenko G. V., Kovalkov I. A. Conditions of formation of dangerous wind zones on the territory of Ukraine. European Applied Science, Europaische Fachhochs schule, 2014, ed. 10, pp. 59-64.
 8. Ivus G. P., Zubkovych S. O., Agayar E. V, Gurskaya L. M. To the question about typification of synoptic proceses over territory of Ukraine. International Jornal of Research in Earth and Enviromental Sciences, 2015, vol. 9, no. 1, pp. 21–27.
 9. Ивус Г. П., Семергей-Чумаченко А. Б., Агайар Э. В., Дмитренко А. П. Влияние адвекции тепла на образование струйных течений нижних уровней // Український гідрометеорологічний журнал. 2011. № 9. C. 66-72.
 10. Ивус Г. П., Ефимов В. А., Мищенко Н. М. Результаты моделирования взаимодействия тектонических процессов с атмосферными // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. 2008. Ч. 1. Вип. 50. С. 58-63.
 11. Івус Г. П., Семенова І. Г., Ковальков І. А. Роль гідродинамічної нестійкості атмосфери в процесах відсіченого циклогенезу влітку над Україною // Вісник ОДЕКУ. 2013. Вип. 16. C. 60-66.
 12. Ивус Г. П., Кивганов А. Ф., Тимофеев В. Е. Струйные течения нижних уровней атмосферы. Киев: УМК ВО, 1991. 49 с.
 13. Семенова І. Г. Просторово-часовий розподіл посух в Україні в умовах майбутньої зміни клімату// Фізична географія та геоморфологія. 2015. Вип. 01 (77). С. 144-151.
 14. Волошин В. Г. Динамическая модель загрязнения атмосферы с метеорологическим препроцессором: монография. Одесса: Экология, 2013. 296 с.
 15. Степаненко С. М. Динаміка та моделювання клімату: підручник. Одеса, 2013. 203 с.
 16. Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України: монографія / за ред. С. М. Степаненко, А. М. Польового. Одеса: ТЕС, 2015. 520 с.
 17. Ківганов А. Ф., Хоменко Г. В., Хохлов В. М., Бондаренко В. М. Гідродинамічні моделі прогнозу погоди і сіткові методи їх реалізації: навч. посібник. Одеса: ТЕС, 2002. 179 с.
 18. Хоменко Г. В., Хохлов В. М. Гідродинамічні методи прогнозу погоди: підручник. Одеса: Екологія, 2008. 338 с.
 19. Хоменко Г. В., Хохлов В. М., Бондаренко В. М. Практикум з гідродинамічних методів прогнозу погоди: навч. посібник. Одеса: ТЕС, 2002. 206 с.
 20. Гончарова Л. Д. Воздушные течения тропосферы и стратосферы северного полушария. Одесса: ТЕС, 2014. 297 с.
 21. Школьний Є. П., Лоєва І. Д., Гончарова Л. Д. Обробка та аналіз гідрометеорологічної інформації: навч. посібник. Одеса, 1999. 600 с.
 22. Groisman P. Ya., Ivanov S. V. Regional aspects of climateterrestrial-hydrologic interactions in non-boreal Eastern Europe. Springer, 2009. 376 p.
 23. Бурман Э. А. Местные ветры: монография. Л.: Гидрометеоиздат, 1969. 343 c.
 24. Борисова С. В. Мезомасштабные циркуляции в горах: монография. Одесса: Экология, 2013. 222 с.
 25. Бабіченко В. М. Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя (1986-2005 рр.) / УкрНДГМІ; Державна гідрометеорологічна служба. К.: Ніка-Центр, 2006. 312 с. .
 26. Buikov M. V. Kinetics of distillation in a polidisperse fog. Izv. Acad. Sci. USSR, Ser. Geophys, 1961, vol. 7, pp. 1058-1065 (English ed. published by the American Geophysical Union and the American Meteorological Society).
 27. Пірнач Г. М. Чисельне моделювання хмар та опадів у системах атмосферних фронтів / Український науководослідний гідрометеорологічний інститут. Київ: Ніка-Центр, 2008, 295 с.
 28. Баханов В. П. Физика облаков и активные воздействия // Доклад о работах за 1987-1990 гг., представляемом в Международную ассоциацию метеорологии и физики атмосферы к 20-ой Ассамблее Международного геофизического и геодезического Союза. М.: Межведомственный геофизический комитет АН СССР, 1991. С. 5–25.
 29. Лесков Б. Н. Технологические аспекты производственного увеличения зимних осадков // Тр. УкрНИГМИ. 1991. Вып. 242. С. 3-17.
 30. Волощук В. М., Прусов В. А., Будак І. В., Шпиг В. М., Кривобок О. А., Скриник О. Я. Система оперативного реагування на аварійні викиди шкідливих домішок в атмосферу // Наукові праці УкрНДГМІ. 2015. Вип. 267. С. 3–8.
 31. Prusov V. A., Doroshenko A. Y. Hydrodynamic Modeling of Industrial Pollutants Spreading in Atmosphere. Mathematical Problems in Meteorological Modelling, 2016, pp 87-116. (Eds: András Bátkai, Petra Csomós, István Faragó, András Horányi, Gabriella Szépszó).
 32. Мартазинова В. Ф., Тимофеев В. Е. О роли атмосферной циркуляции в изменении климата в районе Антарктического полуострова. // Глобальные и региональные изменения климата. Киев, Ника Центр, 2011, С. 267-279.
 33. Martazinova V. F. The metod of the floating analog, twomonth quasi-periodicity of the atmospheric processes and longrange weather forecasting. APEC Seminar Reports, 2006. http://www.apcc21.net/common/ download.php?filename=sem/CLIMATe%20CHANGE.
 34. Мартазинова В. Ф. Метод плавающего аналога и двухмесячная квазипериодичность атмосферных процессов в долгосрочном прогнозировании. // Сб. Проблемы и достижения долгосрочного метеорологического прогнозирования. К.: Ника-Центр. 2012.
 35. Shpyg V., Budak I., Pishniak D., Poperechnyi P. The Application of Regional NWP Models to Operational Weather Forecasting in Ukraine. CAS Technical Conference (TECO) on “Responding to the Environmental Stressors of the 21st Century” : 18-19 November 2013 : Conf. Materials. Antalya, 2013. http://www.wmo.int/pages/ prog/arep/ cas /documents/Ukraine-NWPModels.pdf
 36. Shpyg V., Budak I. WRF reflectivity simulation and verification of thunderstorm forecast by radar and surface observation. 16th International Radar Symposium : 24-26 June 2015 : Symposium Materials. Dresden, 2015, pp. 610-615. DOI: 10.1109/IRS.2015.7226388.
 37. Мартазинова В. Ф., Иванова Е. К. Классификация синоптических процессов по методу полей эталонов и ее применение в долгосрочном прогнозе погоды // Труды научного семинара «Проблемы и достижения долгосрочного метеорологического прогнозирования», 5-7 октября 2011. Киев, Ника-Центр, 2011. С. 40-46.
 38. Балабух В. А. и др. Интегрированная информационная система о стихийных метеорологических явлениях и процессах, которые их обусловливают // Глобальные и региональные изменения климата. Киев: Ника-Центр, 2011. С. 147-154.
 39. Кривобок О. А., Кривошеин А. О. Новые технические и технологические возможности мониторинга за особо опасными явлениями погоды // Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд: 22-23 березня 2017 р., м. Одеса, Україна. Одеса: ТЕС, 2017. С. 258–260.
 40. Хотяїнцев В. М., Бардаков Р. В., Краковська С. В., Шпиг В. М. Еволюція змішаної хмари: ріст частинок льоду // Наукові праці УкрНДГМІ. 2016. Вип. 268. С. 3-15.
Завантажити повний текст (PDF)