Water quality estimation at the gauge station of the Ingulets river, town of Snigurivka, by hydrochemical parameters

Authors: Shakhman, I.A. and N.S. Loboda

Year: 2016

Issue: 17

Pages: 123-136

Abstract

The article contains the results of water quality estimation by hydrochemical parameters at the gauge station of the Ingulets River, town of Snigurivka, during the observation period of 2001–2014 based on modern calculation methods. The analysis of anthropogenic factors affecting change of quality of surface water of the Ingulets River was used. It was found that by hydrochemical parameters waters are mostly “contaminated”, “very contaminated”, or “catastrophically contaminated”.
River flow appears to be the main source of water supply for the population and the economy. There is an acute deficit of water in the South of Ukraine. Because of use of rivers for economic activity of Mykolaiv region estimation of the ecological state of the Ingulets River should be carried out.
Starting from 2010 a tendency of quality improvement via reducing of petroleum products concentration was discovered. Dynamics of changes pollutants’ concentration shows a decrease of petroleum products’ concentration but over the last years the chemical composition of water in the river has not significantly improved, ability of the river to cleanse and restore itself does not return. The ecological state of the river is characterized as an ecological regress. There is a necessity of further research using modern methods of complex estimation of surface waters sources’ quality.

Tags: changes of anthropogenic stress; ecological estimation of water quality; estimation of water fitness for fishery use; hydrochemical indicators

Bibliography

 1. Rehional’na dopovid’ pro stan navkolyshn’oho pryrodnoho seredovyshcha v Mykolayivs’kiy oblasti u 2012 rotsi [A regional report on the state of the environment in the Mykolaiv region in 2012]. Mykolaiv, 2013. 204 p.
 2. Romanenko V.D. Aktual’ni hidroekolohichni problemy v konteksti Yevropeys’koyi vodnoyi polityky [Actual hy droecological problems in the context of European water policy]. Naukovi zapysky Ternopil’s’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu im. V. Hnatyuka. Seriya: Biolohiya. Spetsial’nyy vypusk “Hidroheolohiya” – Scientific notes of The B. Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University. Series: Biology. Special Issue “Hydrogeology”, 2005, no. 3(26), pp. 378–381.
 3. Directive 2000/60/ES of the European Parlament of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy. Official journal the European Communities, 2000, L. 327. 72 p.
 4. Statement on the State Environmental Monitoring System. Approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine on 03.30.98 no.391 (In Ukraine).
 5. Emel’yanova V.P., Danilova G.N., Kolesnikova T.Kh. Otsenka kachestva poverkhnostnykh vod sushi po gidrokhimicheskim pokazatelyam [Evaluation of the quality of surface water on hydrochemical indicators]. Gidrokhimicheskie materialy – Hydrochemical materials, 1983, vol. LXXXVIII, pp. 119–129.
 6. Snizhko S.I. Otsinka ta prohnozuvannya yakosti pryrod-nykh vod [Assessing and predicting the quality of natural waters]. Kiev: Nika-Tsentr, 2001. 262 p.
 7. Bardova V.H. Hihiyena ta ekolohiya [Hygiene and Ecology]. Vinnytsya: Nova Knyha, 2006. 720 p. (Ed.: Bardova V.H.).
 8. Urasov S.M., Safranov T.A., Chugay A.V. Otsinka yakosti pryrodnykh vod [Evaluation of the quality of natural waters]. Odessa: Ecology, 2012. 168 p.
 9. Holykov A.P., Oliynyk Ya.B., Stepanenko A.V. Vstup do ekonomichnoyi i sotsial’noyi heohrafiyi [Introduction to the economic and social geography]. Kiev: Lybid’, 1997. 320 p.
 10. Morozov V.V., Nezhlukchenko V.M., Volochnyuk E.G. Formirovanie kachestva orositel’noy vody na Inguletskom massive [Formation of irrigation water quality on Inhulets array]. Herson: RVC HDAU “Kolos”, 2004. 228 p.
 11. River Ingulets is the source of irrigation. “Unpublished Source”. Management channels Ingulets irrigation system. Access mode: http://www.ukios.mk.ua.
 12. Khil’chevskiy V.K., Romas’ I.M., Romas’ M.I. Gidrologo-khimicheskaya kharakteristika minimal’nogo stoka rek basseyna Dnepra [Hydrological and chemical characteristics of the minimum flow of the Dnieper]. Kiev: Nika-Centr, 2007. 184 p. (Ed.: Khil’chevskiy V.K.).
 13. Sherstyuk N.P., Khil’chevs’kyy V.K. Osoblyvosti khidrokhimichnykh protsesiv u tekhnohennykh ta pryrodnykh vodnykh ob”yektakh Kryvbasu [Features hydrochemical processes in manmade and natural water Krivbas objects]. Dnepropetrovsk: Tov.Akcent III, 2012. 263 p.
 14. Perevozchikov І.M., Savits’kiy V.M. Hіdrokhіmіchnyy rezhym ta yakіst’ vody rіchky Іngulets’ [Hydrochemical regime water quality of the Ingulets river]. Hіdrolohіya, hіdrokhіmіya і hіdroekolohіya – Hydrology, hydrochemistry and hydroecology, 2013, vol. 1(28), pp. 76–82.
 15. Kharitonov M.M., Anіsіmova L.B. Ekolohichna otsinka yakosti poverkhnevykh vod baseynu richky Dnipro u Dnipropetrovs’kiy oblasti [Ecological assessment of surface waters quality for Dnipro river basin in Dnipropetrovsk region]. Ekolohіya і pryrodokorystuvannya –Ecology and Environmental Sciences, 2013, issue 17, pp. 75–85.
 16. Stepanenko S.M., Pol’ovyy A.M., Loboda N.S. etc. Klimatychni zminy ta yikh vplyv na sfery ekonomiky Ukrayiny [Climate change and its impact on sectors of the economy of Ukraine]. Odessa: “TES”, 2015. 520 p. (Eds: Stepanenko S.M., Pol’ovyy A.M.).
 17. Gopchenko E.D., Loboda N.S., Shahman I.A. Otsinyuvannya pryrodnykh vodnykh resursiv Nyzhn’oho Podniprov”ya za meteorolohichnymy danymy [Estimation of natural water resources of the Lower Dnieper on meteorological data]. Mizhvid. nauk. zb. Ukrayiny: Meteorolohiya, klimatolohiya ta hidrolohiya – Meteorology, Climatology and Hydrology, 2005, issue 49, pp. 485–496.
 18. Loboda N.S., Shahman I.A. Funktsiyi vidklyku vodohospodars’kykh system Nyzhn’oho Podniprov”ya na zroshennya sil’s’kohospodars’kykh masyviv vodamy Dnipra [Response Functions of the Lower Dnieper water systems for irrigation of agricultural arrays Dnieper]. Vìsn. Odes. derž. ekol. unìv. – Bulletin of Odessa state environmental university, 2006, issue 3, pp. 175–181.
 19. Shakhman I.O. Vodni resursy Nyzhn’oho Podniprov”ya v umovakh zroshuval’noho zemlerobstva [Water resources in the Lower Dnieper under irrigation farming]. Mizhvid. nauk. zb. Ukrayiny: Meteorolohiya, klimatolohiya ta hidrolohiya – Meteorology, Climatology and Hydrology, 2008, issue 50, pp. 102–107.
 20. Urasov S.M., Kur’ianova S.O., Urasov M.S. Kompleksna otsinka yakosti vod za riznymy metodykamy ta shlyakhy yiyi vdoskonalennya metodykamy ta shlyakhy yiyi vdoskonalennya [Complex estimation of quality of waters on different methods and the ways of its perfection]. Ukr. gìdrometeorol. ž. – Ukranian hydrometeorological journal, 2009, no. 5, pp. 42–53.
 21. Sherstyuk N.P. Baybuz O.H. Rezul’taty hidrokhimichnoho rayonuvannya Inhul’tsya metodom klasternoho analizu [Results hydrochemical zoning by cluster analysis Inhulets]. Hidrolohiya, hidrokhimiya i hidroekolohiya – Hydrology, hydrochemistry and hydroecology, 2015, vol. 3(38). – pp. 60–68.
 22. Vilkul Ju.G., Azaryan A.A, Azaryan V.A., Kolosov V.A. Khachestvo zhelezorudnogo syr’ya podzemnoy i otkhrytoy dobychi khakh osnova khonkhurentosposobnosti gorno-dobyvayuschey promyshlennosti Ukrainy [The quality of iron ore underground and open-pit mining as the basis for the competitiveness of the mining industry in Ukraine]. Metallurgicheskhaya i gornorudnaya promyshlennost’ – Metallurgical and Mining Industry, 2012, no. 5(277), pp. 1–4.
 23. JuGOK: PAO “Yuzhnyy gorno-obogatitel’nyy kombinat” (Southern Mining Processing Plant). Available at: http://www.ugok.info/ (accessed 10 November 2015).
 24. PAO “ArselorMitall Krivoj Rog” (ArcelorMittal Kryviy Rih). Available at: http://ukraine.arcelormittal. com/index.php (accessed 10 December 2015).
Download full text (PDF)