Water resources of Ukraine in the XXI century under climate change scenarios (RCP4.5 and RCP8.5)

Authors: Loboda, N.S., and Y.V. Bozhok

Year: 2016

Issue: 17

Pages: 114-122

Abstract

Data of climate change scenarios RCP8.5 and RCP4.5 (Representative Concentration Pathways) were used. They were proposed for consideration in the Fifth Report of Intergovernmental Panel on Climate Change. Average long-term annual flow values using meteorological data (air temperature and precipitation) from the scenarios for the period 2011-2050 were calculated. 84 points (grid nodes) uniformly distributed on the territory of Ukraine were studied. The calculations were made based on the model “climate-runoff”, developed in Odessa State Environmental University. Projection of changes in water resources was given by comparing the calculation results in the past (before 1989) and in the future (2011-2050).

The major trends in water resources of Ukraine were established.

It is shown that by the middle of the XXI century reducing of water resources is expected  on the plain territory of Ukraine (70% in the southeast). In the geographical zone of the Ukrainian Carpathians, especially in the Tisa river basin, its stability or growth is possible.

Analysis of changes in the ratio of moisture and heat resources showed that climate aridity will be intensify and the insufficient moisture zone and the semiarid zone will be widen.

Tags: climate change scenarios; climatic runoff; prediction of water resources changes; the model "climate-runoff"; water resources

Bibliography

 1. Tuchkovenko Yu.S., Gopchenko E.D. (Eds). Aktual’nye problemy limanov severo-zapadnogo Prichernomor’ya [Actual problems of estuaries of North-Western Black Sea Region]. Odessa, 2012. 224 p.
 2. Vyshnevs’kyy V.I. Vplyv klimatychnykh zmin i hospodars’koyi diyal’nosti na termichnyy ta l’odovyy rezhym richok [The impact of climate change and economic activities on thermal and ice regime of rivers]. Naukovi Pratsi UkrNDHMI – Scien. Works of UcrSRHMI, 2002, issue 250, pp.190-202.
 3. Tuchkovenko Yu.S., Loboda N.S (Eds). Vodni resursy ta hidroekolohichnyy stan Tylihul’s’koho lymanu [Water resources and hydroecological conditions of Tyligulskyi Liman]. Odesa, 2014. 276 p.
 4. S. Loboda, E.D. Gopchenko (Eds). Vodnyy rezhym ta hidroekolohichni kharakterystyky baseynu Kuyal’nyts’koho lymanu [Water regime and hydroecological characteristics of Kuyalnitskyi Liman]. Odesa, 2016. 332 p.
 5. Gopchenko Ye.D., Loboda N.S. Otsinyuvannya pryrodnykh vodnykh resursiv Ukrayiny za metodom vodno-teplovoho balansu [Evaluation of natural water resources of Ukraine by water and heat balance]. Naukovi Pratsi UkrNDHMI – Scien. Works of UkrSRHMI, 2001, issue  249, pp. 106-120.
 6. Gopchenko E.D., Loboda N.S. Otsenka vozmozhnykh izmenenii vodnykh resursov Ukrainy v usloviyakh global’nogo potepleniya [Evaluation of possible changes in water resources of Ukraine in conditions of global warming]. Gidrobiologicheskii zhurnal – Hydrobiological journal, 2000, vol. 36 (3), 67-78.
 7. Hopchenko Ye.D., Loboda N.S., Ovcharuk V.A. Hidrolohichni rozrakhunky [Hydrological calculations]. Odesa, 2014. 484 p.
 8. Gopchenko Ye.D., Ovcharuk V.A., Shakirzanova Zh.R. Doslidzhennya vplyvu suchasnykh zmin klimatu na kharakterystyky maksymal’noho stoku vesnyanoho vodopillya na richkakh Polissya [The influence of modern climate changes on the characteristics of maximum runoff of spring flood on the rivers of Polissia]. Hidrolohiya, hidrokhimiya i hidroekolohiya – Hydrology, hydrochemistry and hydroecology, 2010, vol. 3 (20),  pp. 50-59.
 9. Grebin V.V. Suchasnyy vodnyy rezhym richok Ukrayiny (landshaftno-hidrolohichnyy analiz) [Modern water regime of the rivers of Ukraine (landscape and hydrological analysis)]. Kyiv, 2010. 316 p.
 10. K. Rodda Grani gidrologii [Sides of hydrology].  Leningrad, 1987, vol. 2. –  534 p.
 11. Didovets’ Yu., Snizhko S. Tekhnolohiya pidhotovky danykh ta kalibruvannya chysel’noyi modeli SWIM dlya dovhostrokovoho prohnozuvannya vodnoho stoku richok [Technology of data preparation and calibration of numerical model SWIM for long-term f water runoff orecasting]. Ukrayins’ka heohrafiya: suchasni vyklyky. Zb.nauk. prats’ – Ukrainian geography: modern challenges. Scientific Papers. Kyiv, 2016, vol.III, pp. 50-52.
 12. Kuprikov I., Snizhko S. Prohnoz vodnosti baseynu r.Tysy na nayblyzhchu i serednyu perspektyvu v umovakh klimatychnykh zmin [Prediction of water content of Tisa River basin for the nearest and medium term under conditions of climate change]. Ukrayins’ka heohrafiya: suchasni vyklyky. Zb.nauk. prats’ – Ukrainian geography: modern challenges. Scientific Papers. Kyiv, 2016, vol.III,  pp. 86-88.
 13. Loboda N.S. Raschety i obobshhenija harakteristik godovogo stoka rek Ukrainy v uslovijah antropogennogo vlijanija [Calculations and summarizing of the annual flow characteristics of the Ukrainian rivers in the conditions of anthropogenic influence]. Odessa, 2005. 208 p.
 14. Loboda N.S. Vliyaniye izmeneniy klimata na vodnyye resursy Ukrainy (modelirovaniye i prognozy po dannym klimaticheskikh stsenariyev) [The impact of climate change on water resources of Ukraine (modeling and forecasts according to climate scenarios)]. Kyiv, 2011, pp. 340-352.
 15. Loboda N., Bozhok Yu. Zminy klimatu ta vodnykh resursiv Ukrayiny za stsenariyamy hlobal’noho poteplinnya RCP4.5 ta RCP8.5 [Changes of climate and water resources in Ukraine according to scenarios of global warming RCP4.5 and RCP8.5] Ukrayins’ka heohrafiya: suchasni vyklyky. Zb.nauk. prats’ – Ukrainian geography: modern challenges. Scientific Papers. Kyiv, 2016, vol. III. pp. 89-91.
 16. Loboda N.S., Serbova Z.F., Bozhok Ju.V. Vpliv zmіn klіmatu na vodnі resursi Ukraїni u suchasnih ta majbutnіh umovah (za scenarієm global’nogo poteplіnnja A1B) [Impact of climate change on water resources of Ukraine in present and future conditions (under scenarios of global warming А1В)]. Ukraїns’kij gіdrometeorologіchnij zhurnal – Ukrainian Hydrometeorological Journal, 2014, vol. 15, pp. 149-159.
 17. Loboda N.S., Serbova Z.F., Bozhok Ju.V. Ocіnka vplivu zmіn klіmatu na vodnі resursi Ukraїni na osnovі modelі «klіmat-stіk» za scenarієm global’nogo poteplіnnja A2 [The assessment of the impact of climate change on water resources of Ukraine based on the model “climate-runoff” under global warming scenario A2] Gіdrologіja, gіdrohіmіja і gіdroekologіja – Hydrology, hydrochemistry and hydroecology,, vol. 1 (36), pp. 8-17.
 18. Loboda N.S., Tuchkovenko Yu.S. Doslidzhennya vplyvu zmin richkovoho stoku za klimatychnymy stsenariyamy na hidroekolohichnyy stan pivnichno-zakhidnoyi chastyny Chornoho morya [The influence of river flow changes by climatic scenarios on hydroecological conditions of North-Western Black Sea Region]. Naukovi zapysky Ternopil’s’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka. Seriya:biolohiya [Scientific notes The Vladimir Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University. Series: biology], 2010, vol. 3 (44), pp. 143-145.
 19. Lyal’ko V., Sakhats’kyy O., Zhobolak H.. Otsinka vplyvu rehional’nykh zmin klimatu na ekosystemy ta vyznachennya ryzykiv yikh nehatyvnykh naslidkiv z vykorystannyam danykh dystantsiynoho zonduvannya ta nazemnykh hidrometeorolohichnykh vymiriv [Assessing of the impact of regional climate change on ecosystems and identification the risks of negative effects using a remote sensing and ground-based meteorological measurements]. Ukrayins’ka heohrafiya: suchasni vyklyky. Zb.nauk. prats’ – Ukrainian geography: modern challenges. Scientific Papers. Kyiv, 2016, vol.III,  pp. 93-95.
 20. Musiyenko M.M., Serebryakov V.V., Brayon O.V. Ekolohiya. Okhorona pryrody. Slovnyk-dovidnyk [Ecology. Nature protection. Dictionary- handbook]. Kyiv, 2002. 550 p.
 21. Stepanenko S.M., Pol’oviy A.M. (Eds.). Otsіnka vplyvu klіmatychnyh zmіn na galuzі ekonomіky Ukraїny [Assessing the impact of climate change on economics of Ukraine]. Odessa, 2011. 605 p.
 22. Snizhko S., Kuprikov I., Shevchenko O. Otsenka izmeneniya vodnogo stoka rek Ukrainy na osnove vodno-balansovykh modelei [Assessment of changes in the water flow of the Ukrainian rivers on the basis of the water-balance models]. Fіzichna geografіya ta geomorfologіya – Physical geography and geomorphology, 2012, vol. 2 (66), pp. 157-161.
 23. Stepanenko S.M. Dynamika modelyuvannya klitatu [The dynamics of climate modeling]. Odessa, 2013. 204 p.
 24. Stepanenko S.M., Pol’ovyy A.M., Loboda N.S. Klimatychni zminy ta yikh vplyv na sfery ekonomiky Ukrayiny [Climate changes and its impact on sectors of the economy of Ukraine]. Odessa, 2015. 520 p.
 25. Strutyns’ka V.M., Hrebin’ V.V. Termichnyy ta l’odovyy rezhymy richok baseynu Dnipra z druhoyi polovyny XX stolittya [The thermal and ice regimes of the rivers the Dnipro Basin in the second half of the XX century.]. Kyiv, 2010. 196 p.
 26. Vasyl’chenko V.V., Raptsun M.V., Trofimova I.V. (Eds.). Ukrayina ta hlobal’nyy parnykovyy efekt. Knyha 2. Vrazlyvist’ i adaptatsiya ekolohichnykh ta ekonomichnykh system do zminy klimatu [Ukraine and global warming. Book 2. Vulnerability and adaptation of environmental and economic systems to climate changes]. Kyiv, 1998. 208 p.
 27. Khil’chevs’kyy V.K., Romas’ I.M., Hrebin’ V.V., Shevchuk I.O., Chunar’ov O.V. Hidroloho-hidrokhimichna kharakterystyka minimal’noho stoku richok baseynu Dnipra [  Hydrological and hydrochemical characteristics of minimum river of flow Dnieper River Basin]. Kyiv, 2007. 184 p.
 28. Khil’chevs’kyy V.K., Obodovs’kyy O.H., Hrebin’ V.V. Zahal’na hidrolohiya: [General hydrology]. Kyiv, 2008. 399 p.
 29. Chebotarev A.I. Gidrologicheskiy slovar’ [Dictionary of hydrology]. Leningrad, 1978. 308 p.
 30. Shakirzanova Zh.R. Vyznachennya osnovnykh faktoriv vesnyanoho vodopillya richok livoberezhzhya Dnipra pry dovhostrokovykh prohnozakh yoho kharakterystyk [Determination of the main factors of spring flood of the rivers of Dnipro left bank in the long-term forecasts of its characteristics]. Ukraїns’kij gіdrometeorologіchnij zhurnal – Ukrainian Hydrometeorological Journal, 2013, issue 16. pp. 99-109.
 31. Ana I. Lillebø, Per Stalnacke, Geoffrey D. Gooch (Eds). Coastal Lagoons in Europe: Integrated Water Resource Strategies. London: IWA Publishing, 2015. 256 p.
 32. Nebojsa Nakicenovic, Rob Swart (Eds). Special Report In Emissions Scenarios (SRES). IPCC (2000). University Press, UK, 2000. – 570 p.
 33. The Physical Science Basis – Summary for Policymakers. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC (2007): Climate Change 2007. Cambridge University Press, 2007. 996 p.
 34. Stocker T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, P.M. Midgley (Eds). The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC, 2013: Climate Change 2013. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 1535 pp.
 35. Krysanova V., Wechsung F. SWIM (Soil and Water Integrated model): User Manual. 2000. 239 p.
 36. Loboda S. The assessment of present and future Ukrainian water resources on meteorological evidence. Climatе and Water, 1998, vol. 1, pp. 1486-1494.
Download full text (PDF)