Нydroenergetic potential of the iributary rivers of Vinnytsia region

Authors: Obukhov E.V.. Нut Y.Y.

Year: 2014

Issue: 15

Pages: 170-182

Abstract

It is conducted the schematized estimation of theoretical potential of the iributary rivers South Bug and Dnister of the Vinnytsia region.

Tags: discharge; energy producet; hydroenergetic potential; pover; the river; watershed area

Bibliography

 1. Постанова Кабінету Міністрів України №1505 про затвердження «Програм державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії і малої гідро- і теплоенергетики» від 31 грудня 1997р.
 2. «Енергетична стратегія України на період до 2013 року». Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006р. №145 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:/www.search.ligazakon.ua//-doc2.
 3. Енергетичні підсумки 2011 року. /Інститут енергетичних досліджень/UKRAINSKA ENERGETUKA. – 26.12.2011. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ua-energy.org/post/15315.
 4. Електроенергетика України. Вікіпедія. – [Електронний ресурс] – режим доступу:
 5. Закон «Об электроэнергетике» с вынесенными изменениями, №10183 от 03.07.2012
 6. Обухов Є.В. Мала гідроенергетика – важлива складова сталого розвитку України// Вісник Одеського державного екологічного університету_к.:КНТ, 2005. Випуск 1.- с.182-186
 7. Обухов Є.В. Використання відновлюваних джерел енергії: навчальний посібник. – Одеса: «ТЕС», 1999. – 254с.
 8. Обухов Є.В. Экономико-экологическая концепция развития гидроэнергетики Украины // Экономика Украины, 1995, №9. – 24-30 с.
 9. Яцык А.В. Экологические основы рационального водоиспользования. – к.: издательство «Генеза», 1997. – 640с.
 10. Обухов Є.В. Водне господарство України: Підручник. Одеса: поліграф, 2012. -203с.
 11. Обухов Е.В., Шапошник Ю.Н., Погорельцев К.В., Ивашковская В.В. Потенциальные гидроэнергетические ресурсы малих водотоков южных регионов Украины/3б. наук. статей регіон. н.- пр.. конф. «Науково-методичні проблеми покращення довкілля одеського регіону» – Одеса: ІНВАЦ, 2006. – 169-173с.
 12. Обухов Е.В. Оценка теоретического гидроэнергопотенциала малых водотоков южных регионов Украины // Причорноморський Екологічний бюлетень, 2006 – №2(20). – 99-103с.
 13. Обухов Є.В., Нікіфорчук О.Ю. Савранський гідроенергопотенціал Одещини // Причорноморський Екологічний бюлетень, 2007.-№2(24).- 191-200с.
 14. Іванов Г. Малі ГЕС – великі надії… УНІАН, 01.07.2011. [Електронний ресурс]- Режим доступу: http:/www/economics.unian.net/ukr/news/93752
 15. Мельник В. ГЕС на річці – невеличці/Україна молода – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/dumber/610/259/22077/.
 16. Малі ГЕС України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.uk.wikipedia.org/wiki/малі_ГЕС_України
 17. Фесенко В.К. Можливості реабілітації малих ГЕС // Винахідник і раціоналізатор, 1999, №1-2 – с.42
 18. Программа развития малой гидроэнергетики в Винницкой области на 2011-2015г.г. принята на сессии Винницкого областного совета 15.07.2011.
 19. Обухов Є.В., Гут Ю.Ю. Екологічно чиста енергетика Вінниччини / Зб. Матер. 5-го Міжн. Еколог. Форуму «Чисте МІСТО. Чиста РІКА. Чиста ПЛАНЕТА» – Херсон: ХТПП, 2013.- С. 362-368.
 20. Материалы по оптимизации рек УССР. Гидрографические характеристики рек УССР. – К.: изд-во АН УССР, 1953. – т.2 – 348с.
 21. Вишневський В.І., Косовець О.О. Гідрологічні характеристики річок України. – К.: Ніка-центр, 2003.-324с.
 22. Ресурсы поверхностных вод СССР. – Л.:Гидрометеоиздат, 1978.-т.6 – вып.1.: Украина и Молдавия -490с.
 23. Швебс Г.І. Єгошин М.І. Каталог річок і водойм України: Навчально-довідковий посібник.- Одеса: Астропринт, 2003.- 390 с.
 24. Малі річки України: Довідник /За ред. А.В. Яцика.-К.: Урожай, 1992.- 294 с.
Download full text (PDF)