Hydrological science in universities and perspectives of its further development in Ukraine

Authors: Khilchevskyi V.K., Gopchenko E.D., Loboda N.S., Obodovskyi O.G., Grebin V.V., Shakirzanova Zh.R., Yushchenko Y.S., Sherstyuk N.P., Ovcharuk V.A.

Year: 2017

Issue: 19

Pages: 90-105

Abstract

Development of the Hydrology in universities of Ukraine is the formation and development of scientific schools, which promote of the better training of professionals.
Purpose of the article – to show the history of hydrological science in higher educational institutions of Ukraine, the formation of scientific schools, their achievements and problems, outline prospects for the development of Hydrology in universities .
The article presents the history of hydrological science in higher educational institutions of Ukraine since 1922, when E. Oppokov first time in Ukraine established the Department of Hydrology at the Kiev Polytechnic Institute, that passed difficult path of transformation and now is presented at the National University of Water Management and Nature (Rivne). It was described the development of hydrology at the Odessa State Environmental University (since 1932), Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (since 1946), Taras Shevchenko National University of Kyiv (since 1949), Oles Gonchar Dnipro National University (since 2008). The results of the work of scientists hydrologists at these universities, especially Odessa scientific school of theoretical and applied hydrology and Kiev University scientific school of hydrochemistry and hydroecology was considered.
Hydrological Sciences at the Universities of Ukraine have a long tradition that has formed dur-ing last century. In general, it is today developing in the mainstream global hydrology. Prospects of Hydrological Sciences is closely linked to prospects of the national economy. Ukrainian hydrologists must work more closely with international institutions on joint research projects. The task of universities is not only intensify research, but also in improving the training of specialists hydrologists from the time when hydrology was included in “Earth Sciences”.

Tags: hydrochemistry; hydroecology; hydrology; scientific school; University hydrology

Bibliography

 1. Befani A. N. Basic theory of storm water. Trudy OGMI – Proceedings OGMI. Odessa, 1949, issue 4,. рр. 33-177. (In Russian).
 2. Befani A. N. Basic theory of storm water Part 2. Trudy OGMI – Proceedings OGMI. Odessa , 1958, issue 14. 309 р.
 3. Gushlya A. V.,Mezentsev V. S. Vodnobalansovye isledo-vaniya [Research of the Water balance]. Kiev: High School, 1982. 229 p. (In Russian).
 4. Befani N. F. Prognozirovanie dozhdevyh pavodkov na osnove territorial’no obshchih zavisimostey [Forecasting of the rain floods based on geographically general dependencies]. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1977. 181 p.
 5. Grinval’d D. I. Turbulentnost’ ruslovyh potokov [Turbulence of channel flows]. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1974. 166 p.
 6. Befani A. N., Befani N. F., Gopchenko E. D. Regional’nye modeli formirovaniya pavodochnogo stoka na territorii SSSR [Regional models of the formation of the flood flow in the territory of the USSR]. Obninsk, 1977. 60 p.
 7. Befani A. N. Voprosy regional’noy gidrologii. Pavodochnyy stok [Issues of the regional hydrology. Flow flood]. Kiev, 1989. 131 p.
 8. Odrova T. V. Gidrofizika vodoemov sushi [Hydrophysics of the reservoirs of the land]. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1979. 311 p.
 9. Befani N. F., Kalinin G. P. Uprazhneniya i metodicheskie razrabotki po gidrologicheskim prognozam [Exercises and methodological inventions on hydrological forecasts]. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1983. 389 p.
 10. Gopchenko E. D. Ovcharuk V. A. Formirovanie maksimal’nogo stoka vesennego polovod’ya v usloviyah yuga Ukrainy [Formation of the maximum spring runoff in the conditions of the south of Ukraine]. Odessa State Environmental University. Odessa: TES, 2002. 110 p.
 11. Gopchenko E. D., Romanchuk M. E. Normirovanie harakteristik maksimal’nogo stoka vesennego polovod’ya na rekah Prichernomorskoy nizmennosti [Normalization of the characteristics of the maximum runoff of spring water on the rivers of the Black Sea lowland]. Kiev: CST., 2005. 148 p.
 12. Gopchenko E. D., Loboda N. S. Vodnye resursy severo-zapadnogo Prichernomor’ya (v estestvennyh i narushennyh hozyaystvennoy deyatel’nost’yu usloviyah) [Water resources of the northwestern Black Sea (in natural conditions and conditions violated by anthropogenic activities) ]. Kiev: CST, 2005. 188 p.
 13. Gopchenko E. D., Ovcharuk V. A., Shakirzanova Zh. R. Rozrakhunky ta dovhostrokovi prohnozy kharakterystyk maksymal’noho stoku vesnyanoho vodopillya v baseyni r. Pryp”yat’ [Calculations and long-term forecasts features of maximum flow spring flood in the Pripyat basin]. Odessa: Ecology, 2011. 336 p.
 14. Tuchkovenko Yu. S., Gopchenko E. D. Aktual’nye problemy limanov severo-zapadnogo Prichernomor’ya [Actual problems of the estuaries of the north-western Black Sea region]. Odessa: TES, 2012. 224 p.
 15. Gopchenko E. D., Hoptsiy M. V. Maksymal’nyy stik doshchovykh pavodkiv u Prykarpatti [Maximum runoff of rain floods in the Carpathian region]. Odessa: TES, 2015. 125 p.
 16. Shakirzanova Zh. R. Dovhostrokove prohnozuvannya kharakterystyk maksymal’noho stoku vesnyanoho vodopillya rivnynnykh richok ta estuariyiv terytoriyi Ukrayiny [Long-term forecasting characteristics of maximum flow spring flood plains of rivers and estuaries in Ukraine]. Odessa: FOP Bondarenko M. O., 2015. 252 p.
 17. Loboda N. S., Gopchenko E. D. (Eds). Vodnyy rezhym ta hidroekolohichni kharakterystyky Kuyal’nyts’koho lymanu [Water regime and hydroecological characteristics of the Kuyalnik estuary]. Odessa: TES., 2016. 332 p.
 18. Gopchenko E. D., Kichuk N. S., Ovcharuk V. A. Maksymal’nyy stik doshchovykh pavodkiv na richkakh Pivdnya Ukrayiny [Maximum runoff of rain floods on the rivers of the south of Ukraine]. Odessa: TES., 2016. 212 p.
 19. Ovcharuk V. A., Gopchenko E. D., Traskova A. V. Normuvannya kharakterystyk maksymal’noho stoku vesnyanoho vodopillya v baseyni richky Dnister [Rationing of the characteristics of the maximum spring runoff in the Dniester River basin:]. Odessa: TES, 2017. 252 p.
 20. Loboda N. S. Raschety i obobshheniya harakteristik godovogo stoka rek Ukrainy v usloviyah antropogennogo vliyaniya [Calculations and generalizations of the characteristics of the annual runoff of the rivers of Ukraine under anthropogenic influence]. Odessa: Ecology, 2005. 208 p.
 21. Loboda N. S. Assessment of Water Resources of Ukraine in a changing regional climate and its impact on the economy of Ukraine. V kn. Otsinka vplyvu klimatychnykh zmin na haluzi ekonomiky Ukrayiny [In the book. Assessing the impact of climate change on the field of economy of Ukraine]. Odessa: Ecology, 2011, pp. 566-605. (In Ukrainian)
 22. Tuchkovenko Yu. S., Loboda N. S. (Eds). Vodni resursy ta hidroekolohichnyy stan Tylihul’s’koho lymanu [Water resources and hydroecological state of the Tiligul estuary]. Odessa: TES, 2014. 276 p.
 23. Stepanenko S. M., Pol’ovyy A. M., Loboda N. S. et al. Klimatychni zminy ta yikh vplyv na sfery ekonomiky Ukrayiny [Climate change and its impact on sectors of the economy of Ukraine]. Odessa: TES, 2015. 520 p. (Ed: Stepanenko S. M., Pol’ovyy A. M.).
 24. Peleshenko V. I. Otsenka vzaimosvyazi himicheskogo sostava razlichnyh tipov prirodnyh vod (na primere ravninnoy chasti Ukrainy) [Evaluation of the relationship between the chemical composition of various types of natural waters (for example, the plains of Ukraine)]. Kyiv: High School, 1975. 168 p.
 25. Peleshenko V. I., Zakrevskiy D. V., Gorev L. N., Hil’chevskiy V. K. Maps of the surface water of Ukraine. Hydrochemical Atlas of the USSR. Moscow: MDGC, 1990, pp. 58-65. (Ed: Nikanorov A. M., in Russian).
 26. Gorev L. N., Peleshenko V. I. Osnovy meliorativnoy gidrohimii [Fundamentals of meliorative hydrochemistry]. Kyiv: High School, 1991. 423 p.
 27. Horyev L. M. Osnovy modelyuvannya v hidroekolohiyi [Fundamentals of modeling in hydroecology]. Kyiv: Lybid, 1996. 336 p.
 28. Horyev L. M., Peleshenko V. I., Khil’chevs’kyy V. K. Radioaktyvnist’ pryrodnykh vod [Radioactivity of Natural waters]. Kyiv: High School, 1993. 174 p.
 29. Horyev L. M., Peleshenko V. I., Khil’chevs’kyy V. K. Hidrokhimiya Ukrayiny [Hydrochemistry of Ukraine]. Kyiv: High School, 1995. 307 p.
 30. Peleshenko V. I., Khil’chevs’kyy V. K. Zahal’na hidrokhimiya [General Hydrochemistry]. Kyiv: Lybid, 1997. 384 p.
 31. Khil’chevs’kyy V K. Vodopostachannya i vodovidvedennya -hidroekolohichni aspekty [Water supply and water disposal – hydroecological aspects]. Taras Shevchenko Nat. Un-ty of Kyiv. Kyiv: Kyiv. University, 1999. 319 p.
 32. Romas’ M. I. Hidrokhimiya vodnykh ob`yektiv atomnoyi i teplovoyi enerhetyky [Hydrochemistry of water objects of nuclear and thermal power engineering]. Taras Shevchenko Nat. Un-ty of Kyiv. Kyiv: Kyiv. University, 2003. 532 p.
 33. Khil’chevs’kyy V. K. Rol’ ahrokhimichnykh zasobiv u formuvanni yakosti vod baseynu Dnipro [The role of agrochemicals in the formation of water quality in the Dnipro Basin]. Taras Shevchenko Nat. Un-ty of Kyiv. Kyiv: Kyiv. University, 1996. 222 p.
 34. Aks’om S. D., Khil’chevs’kyy V. K. Vplyv sul’fatnoho karstu na khimichnyy sklad pryrodnykh vod u baseyni Dnistra [Effect of sulfate karst on the chemical composition of natural waters in the Dniester Basin]. Kyiv: Nika-Tsentr, 2002. 204 p.
 35. Khil’chevs’kyy V. K., Honchar O. M., Zabokryts’ka M. R. et al. Hidrokhimichnyy rezhym ta yakist’ poverkhnevykh vod baseynu Dnistra na terytoriyi Ukrayiny [Hydrochemical regime and quality of surface waters of the Dniester Basin in Ukraine]. Kyiv: Nika-Tsentr, 2013. 180 p. (Eds: Khil’chevs’kyy V. K., Stashuk V. A.).
 36. Budnik S. V., Khіl’chevs’kiy V. K. Gidrodinamika i gidrokhimiya sklonovykh vodotokov [Hydrodynamics and hydrochemistry of slope watercourses]. Kiev: Obriyi, 2005. 368 p.
 37. Zabokryts’ka M. R., Khil’chevs’kyy V. K., Manchenko A. P. Hidroekolohichnyy stan baseynu Zakhidnoho Buhu na terytoriyi Ukrayiny [Hydroecological state of the Western Bug river basin on the territory of Ukraine]. Kyiv: Nika-Tsentr, 2006. 184 p.
 38. Khil’chevs’kyy V. K., Romas’ I. M., Romas’ M. I. et al. Hidroloho-hidrokhimichna kharakterystyka minimalnoho stoku richok baseynu Dnipra [Hydrological and hydrochemical characteristics of the minimal runoff of the rivers of the Dnipro basin]. Kyiv: Nika-Tsentr, 2007. 184 p. (Ed: Khil’chevs’kyy V. K.).
 39. Khil’chevs’kyy V. K., Kurylo S. M., Dubnyak S. S. et al. Hidroekolohichnyy stan baseynu richky Ros’ [Hydroecological state of the basin of the river Ros]. Kyiv: Nika-Tsentr, 2009. 115 p. (Ed: Khil’chevs’kyy V. K.).
 40. Khil’chevs’kyy V. K., Romas’ M. I., Chunar’ov O. V. et al. Hidroekolohichnyy stan baseynu Horyni (v rayoni Khmel’nyts’koyi AES) [Hydroecological state of the Goryn River basin (near Khmelnitsky NPP)]. Kyiv: Nika-Tsentr, 2011. 176 p. (Ed: Khil’chevs’kyy V. K.).
 41. Khil’chevs’kyy V. K., Kravchyns’kyy R. L., Chunar’ov O. V. Hidrokhimichnyy rezhym ta yakist’ vody Inhul’tsya v umovakh tekhnohenezu [Hydrochemical regime and water quality of Inhulets in technogenesis]. Kyiv: Nika-Tsentr, 2012. 180 p.
 42. Khil’chevs’kyy V. K., Vynarchuk O. O., Honchar O. M. et al. Hidrokhimiya richok Livoberezhnoho lisostepu Ukrayiny [Hydrochemistry of the rivers of the Left-bank forest-steppe of Ukraine]. Kyiv: Nika-Tsentr, 2014. 230 p. (Eds: Khil’chevs’kyy V. K., Stashuk V. A.).
 43. Khil’chevs’kyy V. K., Osadchyy V. I., Kurylo S. M. Osnovy hidrokhimiyi [Basics of hydrochemistry]. Kyiv: Nika-Tsentr, 2012. 326 p.
 44. Osadchyy V. I., Osadcha N. M., Nabyvanets’ Yu. B., Khil’chevs’kyy V. K. et al. Maps of environmental assessment of surface water quality. National Atlas of Ukraine. Kyiv: Kartohrafiya, 2007, pp. 181, 409-410. (Ed: Rudenko L. H.).
 45. Obodovs’kyy O. H. Ruslovi protsesy [Riverbed processes]. Taras Shevchenko Nat. Un-ty of Kyiv. Kyiv: Kyiv. University, 1998. 134 p.
 46. Obodovs’kyy O. H. Hidroloho-ekolohichna otsinka ruslovykh protsesiv (na prykladi richok Ukrayiny) [Hydrological and ecological assessment of riverbed processes (by the example of the rivers of Ukraine)]. Kyiv: Nika-Tsentr., 2001. 274 p.
 47. Kalinin M. Ju., Obodovskiy A. G. (Eds). Monitoring, ispol’zovanie i upravlenie vodnymi resursami v bassejne r. Pripjat’ [Monitoring, use and management of water resources in the basin of the river Pripyat]. Minsk: Belsens, 2003. 269 p.
 48. Obodovs’kyy O. H. Yaroshevych O. Ye. Hidromorfo-lohichna otsinka yakosti richok baseynu Verkhn’oyi Tysy [Hydromorphological assessment of the quality of the rivers in the Upper Tisza basin]. Kyiv: Interdruk, 2006. 70 p.
 49. Obodovs’kyy O. H. (Ed.) Ruslovi protsesy richky Limnytsya [Channel processes of the river Limnica]. Kyiv: Nika-Tsentr, 2010. 256 p.
 50. Obodovs’kyy O. H., Onyshchuk V. V., Rozlach Z. V. Latorytsya: hidrolohiya, hidromorfolohiya, ruslovi protsesy [Latoritsa: hydrology, hydromorphology, channel processes]. Taras Shevchenko Nat. Un-ty of Kyiv. Kyiv: Kyiv. University, 2012. 319 p. (Ed: Obodovs’kyy O. H. ).
 51. Hrebin’ V. V. Suchasnyy vodnyy rezhym richok Ukrayiny (landshaftno-hidrolohichnyy analiz) [The current water regime of the rivers of Ukraine (landscape-hydrological analysis)]. Kyiv: Nika-Tsentr, 2010. 316 p.
 52. Strutyns’ka V. M., Hrebin’ V. V. Termichnyy i l’odovyy rezhymy richok baseynu Dnipra z druhoyi polovyny XX st. [Thermal and ice regimes of the rivers of the Dnieper basin since the second half of the 20th century]. Kyiv: Nika-Tsentr, 2010. 196 p.
 53. Hrebin’ V. V., Mokin V. B., Stashuk V. A., Khil’chevs’kyy V. K. et al. Metodyky hidrohrafichnoho ta vodohospodars’koho rayonuvannya terytoriyi Ukrayiny vidpovidno do vymoh Vodnoyi ramkovoyi dyrektyvy Yevropeys’koho Soyuzu [Methodology of the hydrodynamic and water supply of the district of Ukraine in accordance with the guidelines of the Water Framework Directive of the European Union]. Kyiv: Interpres, 2013. 55 p.
 54. Hrebin’ V. V., Khil’chevs’kyy V. K., Stashuk V. A. et al. Vodnyy fond Ukrayiny: Shtuchni vodoymy – vodoskho-vyshcha i stavky: dovidnyk [Water fund of Ukraine: Artificial reservoirs – reservoirs and ponds: reference book]. Kyiv: Interpres, 2014. 164 p. (Eds: Khil’chevs’kyy V. K., Hrebin’ V. V.).
 55. Stashuk V. A., Mokin V. B., Hrebin’ V. V., Chunar’ov O. V Naukovi zasady ratsional’noho vykorystannya vodnykh resursiv Ukrayiny za baseynovym pryntsypom [Scientific basis of rational use of water resources of Ukraine on basin principle]. Kherson: Grin, 2014. 320 p. (Ed: Stashuk V. A.).
 56. Khil’chevs’kyy V. K., Obodovs’kyy O. H., Gopchenko E. D. University hydrology, hydrochemistry and hydroecology: problems of steel development. Hydrology, hydrochemistry, hydroecology, 2005, vol. 7. pp. 9-24. (In Ukrainian).
 57. Khil’chevs’kyy V. K., Kurylo S. M. Methodical and regional aspects of the study of the transformation of the chemical composition of the river waters of Ukraine. Materials of the 6th All-Ukrainian Scientific Research Institute. Sciences. Conference with international participation: Problems of hydrology, hydrochemistry, hydroecology. Dnіpropetrovsk: Accent, 2014, pp. 292-294. (In Ukrainian)
 58. Kyrylyuk M. I. Vodnyy balans i yakisnyy stan vodnykh resursiv Ukrayins’kykh Karpat [Water balance and quality of water resources of the Ukrainian Carpathians]. Chernivtsi: Ruta, 2001. 246 p.
 59. Yushchenko Yu. S. Heohidromorfolohichni zakonomirnosti rozvytku rusel [Geohydromorphology of the regularities of river beds development]. Chernivtsi: Ruta, 2005. 320 p.
 60. Nykolayev A. M. Hidrolohichnyy ta hidrokhimichnyy rezhymy malykh richok urbanizovanoyi terytoriyi [Hydrological and hydrochemical regimes of small rivers of urbanized territory]. Yuri Fedkovych Cherniv. Nat. Un-ty. Chernivtsi, 2016. 132 p.
 61. Shevchuk Yu. F., Yavkin V. H., Shevchuk A. Yu. Yakist’ pytnoyi vody v systemi dzherelo-spozhyvach [Quality of drinking water in the source-consumer system]. Yuri Fedkovych Cherniv. Nat. Un-ty. Chernivtsi, 2013. 152 p.
 62. Sherstyuk N. P., Horb A. S., Dovhanenko D. O. et al. Hidrometeorolohichni aspekty tekhnohennoho vplyvu na dovkillya Dnipropetrovs’koyi oblasti [Hydrometeorological aspects of the technogenic impact on the environment of the Dnipropetrovsk region]. Dnipropetrovsk: Accent, 2014. 231 p.
 63. Sherstyuk N. P., Khil’chevs’kyy V. K. Osoblyvosti hidrokhimichnykh protsesiv u tekhnohennykh ta pryrodnykh vodnykh ob”yektakh Kryvbasu [Features of hydrochemical processes in technogenic and natural water bodies of Krivbass]. Dnipropetrovsk: Accent, 2012. 263 p.
 64. Yatsyk A. V. Ekolohiya vodokorystuvannya. Vodohospodars’ka ekolohiya: u 4-kh tomakh. T 3 [Ecology of water use. Water ecology: in 4 volumes, vol. 3]. Kyiv: Genesis, 2003. 496 p.
Download full text (PDF)